« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Stavební povolení na stavbu dvou ubytovacích zařízení a sportovního klubu u ulice Oddechová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2017-12-28 Golf hotel UR stanovisko Lipence
2019-04-08 Stavební povolení golfový klub a hotel
________________________________________________________________________________________________________________________
<br> Sídlo: Václava Balého 23,153 00 Praha-Radotín e-mail: petra.subrtova@praha16.eu
IČ: 00241598 tel.: 257 111 872
Bankovní spojení: 19-2000861379/0800 fax: 257 922 040
web: www.praha16.eu
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY <,>
DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ÚSEK VÝSTAVBY
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne Sp.zn.: 013910/18/OVDŽP/Šp Vyřizuje Praha
Č.j.: 006110/19/OVDŽP XXXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 16,Odbor výstavby,dopravy a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 11.07.2018 podal
<br> ClubHouse Phase II,a.s <.>,IČO 28410173,Radlická 505/58,150 00 Praha-Smíchov,který je
zastoupen Ing.Janem Škůrkem nar.09.01.1964,Na proutcích 246,149 00 Praha-Šeberov
<br> (dále jen „stavebník“),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> „Dvě ubytovací zařízení a sportovní klub,“
Praha - Lipence,při komunikaci Oddechová
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.2267/5 v katastrálním území Lipence <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> 1.Ubytovací zařízení – objekt A -16 ubytovacích jednotek (1PP + 3NP)
<br> 3.NP bude ustoupené,rozměry objektu v úrovni 1.NP budou 20,75m x 30,50m,zastavěná plocha
v úrovni 1.NP bude 555m2,zastavěná plocha v úrovni 1....
2019-03-20 Námitky ke stavebnímu povolení MČ Praha Lipence
// MESTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE URAD městské části
<br> 155 31 Praha -,L_ipg1ce.K Obci 47 fax 257 922 641; telefon 257 921 167
<br> Č.j.( _
<br> V Praze dne: 20.3.2019
<br> ÚMČ Praha 16 Odbor výstavby,dopravyaŽP '* “* ' ' l— _ * „ $"?
<br> Václava Balého 23/3 " 153 00 Praha 5 - Radotín [
<br> Věc: Námitky k zahájenému stavebnímu povolení na stavbu „ Dvě ubytovací zařízení a sportovni klub“,Praha - Lipence,při komunikaci Oddechová
<br> MČ Praha — Lipence jakožto účastník řízení ve věci zahájeného stavebního povolení na stavbu „Dvě ubytovací zařízení a Sportovní klub“,Praha — Lipence,při komunikaci Oddechová,podává námitky k tomuto zahájenému stavebnímu povolení.Zastupitelstvo MC Praha — Lipence nesouhlasí se stavbou „Dvě ubytovací zařízení a sportovní klub“,Praha — Lipence,při komunikaci Oddechová,K tomuto přijalo dne 19.11.2018 usnesení č.36/2018,ve kterém tento nesouhlas vyjádřilo a které je přílohou č.1 tohoto dokumentu <.>
<br> Opírá se při tom zejména o vyjádření závazného stanoviska dotčeného orgánu Odboru dopravy vMČ Praha — Radotín ze dne 5.2.2018 (Příloha č.2),které bylo vydáno k Uzemnímu rozhodnutí k této stavbě ze dne 22.3.2018 a které nebylo zcela vypořádáno <.>
<br> Zároveň argumentuje značným navýšením dopravy v lokalitě,MČ Praha - Lipence,nedostatečným dopravním průzkumem a nevhodnou,i když podle UP plánu možnou.výškou
<br> a charakterem plánovaných staveb <.>
<br> Samostatným bodem je dále také dočasné napojení na dvě individuální čistírny odpadních vod,které musí být vybudovány proto,aby stavby mohly být odkanalizovány,neboť centrální zkapacitněná ČOV MČ Praha - Lipence bude pravděpodobně postavena a zprovozněna včasovém horizontu několika let.Vzhledem ktomu,že MHMP nepodporuje stavbu individuálních čistíren odpadních vod na území Hl.m.Prahy,je i toto,byt' uvedeno a povoleno v ÚR stavby,diskutabilním bodem a MČ Praha — Lipence vznáší ztohoto titulu námitky vuči stavbě „Dvě ubytovací zařízení a sportovní klub“,Praha — Lipence,při
<br> komunikaci Odde...
2018-03-18 Golf hotel UR
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VYSTVAVBY,<,> „ _ DOPRAVY A ZIVOTNll—IO PROSTREDI USEK VÝSTAVBY
<br> <.>
<br> Dle rozdělovn íku Váš dopis zn./ze dne Sp zn.: 025970/17/OVDvŽP/Šp Vyřizuje Praha Čj: 005532/18/OVDŽP Petra Šubrtova 22.03.2018 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 16 Odbor výstavby,dopravy a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný podle š 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dálejen,stavební zákon“) a vyhlášky c.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle 5 84 až 91 stavebního zákona Žádost O vydání rozhodnutí O umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby/“),kterou dne 29.12.2017 podal
<br> ClubHouse Phase II,a.s <.>,IČO 28410173,Radlická SGS/58,150 00 Praha-Smíchov,kterého zastupuje XXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Na proutcích 246,149 00 Praha-Šeberov
<br> (dálejen 'žadatel' '),a na základě tohoto posouzení:
<br> Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,O podrobnější upravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby,nazvané: „Dvě ubytovací zařízení a sportovní klub,včetně napojení na sítě technické infrastruktury“ Praha 5 - Lipence,při komunikaci Oddechová
<br> (dále jen,<,> stavba“) na pozemcích parc.č 2267/5 (orná půda) a technická infrastruktura na pozemcích parcč.940/1 (ostatní plocha,ostatní komunikace) 2265/2 (orná půda),2265/4 (ostatní plocha ostatní komunikace),2 266/1 (ostatní plocha,ostatní komunikace),2422/1 (ostatní plocha silnice) 2267/6 (orná puda) 2267/7 ( Orná puda),2267/8 ( orná půda) v katastrálním území Lipence se umistuje stavba:
<br> - Ubytovací zařízení — objekt A -16 ubytovacích jednotek ( l PP + BNP)
<br> - Ubytovací zařízení — Objekt B — 17 ubytovacích jednotek (] PP + 4NP)
<br> - Sportovní klub - Objekt C ( lPP + ...

Načteno

edesky.cz/d/2919201

Meta

Stavby   Stavební informace   Dopravní informace   Územní plánování   Prodej   Stavby   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace   Stavby   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz