« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - daň z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18/19/3
25 MF-Inf 15 - vzor č.10
<br> Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br> Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
<br> na daň z nemovitých věcí v roce 2019
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2019 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně
příslušný fi nanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou zpřístupněny
k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného fi nančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
příslušné fi nanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2019 <.>
Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní jednotlivé fi nanční
úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyhlášky fi nančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
<br> do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož
rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu ...
18/19/2
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br> Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
<br> 25 MF-Inf 10 - vzor č.12
<br> Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům,kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami,které nemají zřízenu datovou schránku <.>
Fyzickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů
pro placení daně na e-mail,je zasílána daňová složenka,označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS <,>
která nepodléhá poštovnímu poplatku.Právnickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku,je
zasílána standardní složenka typu A,která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České
pošty.Fyzickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické
osoby podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO XXX k zasílání údajů pro placení
daně e-mailem a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je namísto složenky zasílána do datové
schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti <.>
Právnickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním
výměrem,je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti <.>
<br> Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 fi nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze.Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť,u nichž jsou
uloženy daňové spisy poplatníků <.>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje <.>
Má-li poplatník daně více nemov...
18/19/1
Finanční úřad pro Kraj Vysočina V Jihlavě
Tolstého 2 dne
586 01 JIHLAVA
Čj.: 885806/19/2900-11460-304013
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
<br> ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do 13.30 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 13.30 hodin
pátek od 8.00 do 13.30 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.885145/19/2900-11460-304013 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-
tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXXXX XXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2917319

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz