« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Návrh závěrečného účtu Mikroregion Žatecko za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přwezkoumání MŽ ta rok 2018
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> Datum: čtvrtek 28.března 2019 Spisová značka: 599/KON12018 Číslo jednací: 599/KON/2018 JID: 1415/2019/KUUK
<br> Počet listů/příloh: 7/0
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPQDAŘENÍ dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Zatecko,IC: 70805903,ZA ROK 2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 03.08.2018 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo vsídle dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žatecko Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice ve dnech:
<br> - 12.9.2018
<br> - 28.03.2019
<br> na základě & 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> - lng.Věra Pelikánová - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání — lng.XXXXXXXX XXXXXX - kontrolorka
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXX,MBA - předseda - XXXXXXXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s g 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo...
Rozvaha 2018
(EO-W1.11.261 /UcU060p
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.1.2019 v 10:56 výkaz : ROZVAHA (Bilance)
<br> za období : 12/2018
<br> ke dni : 31.12.2018
<br> Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> ©805903 | Mikroregion Žatecko
<br> R 0 2 D i |_ Y Stavk31.12.2018 Stavk31.12.2017 Aktiva celkem 319 655,71 306 422,71 Pasiva celkem 319 655,71 306 422,71 Rozdil 0,00 0,00
<br> ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Mikroregion Žatecko; IČO 70805903; Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice Právní forma: Svazek obcí
<br> Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.1.2019 v 10:56
<br> 1 j 2 3 4 UCETNI OBDOBI Název položk SU BĚŽNÉ,y BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ A K T ! V A C E L K E M 781 422,11 461 766,40 319 655,71 306 422,71 A.Stálá aktiva 653 791,40 461 766,40 192 025,00 212 233,00 ].Dlouhodobý nehmotný majetek 650 978,40 458 953,40 192 025,00 212 233,00 1.Nehmotné Výsledky Výzkumu a Vývote 012 480 545,00 288 520,00 192 025,00 212 233,00 2.Software 013 69 615,00 69 615,00 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 100 818,40 100 818,40 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Il.Dlouhodobý hmotný majetek 2 813,00 2 813,00 0,00 0,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 813,00 2 813,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 lll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00...
FIN 2-12 2018
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 10.1.2019 v 14:31 KEO-W 1.11.261 IUcU04O výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
<br> za období : 12/2018
<br> ke dni : 31.12.2018
<br> Sestava uložena: C:\AIis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\VO40—201812KO1.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO : 70805903
<br> Název : Mikroregion Žatecko Sídlo : Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice
<br> Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br>,<,>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU _,<,> UZEMNICH SAMOSPRAVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2018
<br> 12
<br> 70805903
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Mikroregion Žatecko Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční pňjalé transfery od obci 255 000,00 100,00 255 000,00 100,00 255 000,00 0000 * 255 000,00 100,00 255 000,00 100,00 255 000,00 000 “ 255 000,00 100,00 255 000,00 100,00 255 000,00 3399 2321 Pňjaté neinvestiční dary 0,00 0,00 10 000,00 100,00 10 000,00 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené 80 000,00 74,19 59 400,00 99,92 59 350,00 3399 * Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 80 000,00 86,69 69 400,00 99,93 69 350,00 339 " Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.80 000,00 86,69 69 400,00 99,93 69 350,00 iPŘÍJMY celkem: 335 000,00| 96,82I 324 400,01 99,98] | 924 350%
<br> strana 1.1
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 107,66 86 200,00 99,91 86124,00 3399 * Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 80 000,00 107,66 86 200,00 99,91 86124,00 339 “ Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.80 000,00 107,66 86 200,00 99,91 86 124,00 6171 5021 Ostatní o...
Výkaz zisků a ztrát 2018
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.1.2019 v 10:55
<br> KEO-W1.11.261 /UCU061
<br> výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2018 ke dni : 31.12.2018
<br> Sestava uložena: C:\AIís\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> IČO : 70805903 Název : Mikroregion Žatecko Sídlo : Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice
<br> Do výkazu bylo vybráno:
<br> Org : 0000 - 9999 NSÍ.' 00 - 99 Zdr : 0 ' 9 UZ : 00000 — 99999
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY oací.REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Žatecko; lČO 70805903; Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice Právní forma: Svazek obcí Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.1.2019 v 10:55
<br> 1 | 2 ) 3 | 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 292017,00 23517924 |.Náklady z činnosti 209 537,00 182 189,24 1.Spotřeba materiálu 501 20 261,00 39 661,24 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovalelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 505 S.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 2 889,00 3 839,00 10.Náklady na reprezentaci 513 11 288.00 11 650,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 121 141,00 72 478,00 13.Mzdové náklady 521 23 880,00 23 880.00 14.Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 9 870,00 10 473,00 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 20 208,00 20 208,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodan...
Návrh závěrečného účtu MŽ za rok 2018
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Žatecko za rok 2018 :
<br> Členské obce Mikroregionu Žatecko: Bitozeves,Blažim,Čeradice,Deštnice,Holedeč,Měcholupy,Lišany,Libočany,Liběšice,Libořice,Lenešice,Nové Sedlo,Staňkovice,Tuchořice,Vyškov,Zálužice,Žiželice <.>
Rozpočet Mikroregionu Žatecko na rok 2018 byl schválen jako přebytkový s příjmovou částkou 335.000,- Kč a výdajovou částkou 250.000,-Kč dne 15.12.2017 <.>
Schválený rozpočet na rok 2018 byl upravován rozpočtovými opatřeními:
<br> 1.rozpočtové opatření č.1/2018 dne 26.1.2018
2.rozpočtové opatření č.2/2018 dne 23.3.2018
3.rozpočtové opatření č.3/2018 dne 28.6.2018
4.rozpočtové opatření č.4/2018 dne 30.11.2018
<br> 5.rozpočtové opatření č.5/2018 dne 14.12.2018
1) Údaje o plnění rozpočtu za rok 2018
(údaje jsou v Kč)
<br>
Schválený rozpočet
Upravený
<br> rozpočet
Skutečnost
Plnění
<br> v %
<br> třída 1- daňové příjmy
0,-
0,-
0,-
0
<br> třída 2- nedaňové příjmy
80.000,-
69.400,-
69.350,-
99,93
<br> třída 3- kapitálové příjmy
0,-
0,-
0,-
0
<br> třída 4- přijaté dotace
255.000,-
255.000,-
255.000,-
100,00
<br> Příjmy celkem:
335.000,-
324.400,-
324.350,-
99,98
<br> Třída 5- běžné výdaje
250.000,-
293.200,-
292.284,-
99,69
<br> Třída 6- kapitálové výdaje
0,-
0,-
0,-
0,00
<br> Výdaje celkem:
250.000,-
293.200,-
292.284,-
99,69
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze číslo 1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Libočanech <.>
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
(údaje jsou v Kč)
Poskytovatel
UZ
účel
položka
rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
%
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
členské obce
<br> členský příspěvek na r.2018
4121
255.000,-
255.000,-
255.000,-
100
<br> Celkem:
<br>
<br> 255.000,-
255.000,-
255.000,-
100
<br>
3) Poskytnuté příspěvky jiným organizacím
<br> (údaje jsou v Kč)
<br> Příjemce
UZ
účel
položka
rozpočet
skutečnost
%
<br> Obec Žiželice
<br> příspěvek na Sra...

Načteno

edesky.cz/d/2917282

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz