« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení a rozsahu aktualizace BPEJ v k. ú. Pozořice (PDF, 181 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 181 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br>
<br>
<br> Naše značka: SPU 157929/2019/Pod
Spisová značka: 7RP726907/13043/2018-523201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
ID DS: z49per3
E-mail: l.podracka@spucr.cz
<br> Datum: 15.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú.Pozořice
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno (dále jen „pobočka“),jako správní orgán věcně
a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně
ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb.<,>
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),oznamuje
<br>
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Pozořice <.>
<br> Aktualizace BPEJ je zahájena na základě posouzení žádosti vlastníka o aktualizaci BPEJ na pozemcích p.č <.>
KN 1563/1,1563/2,1562/1 v k.ú.Pozořice,všech dostupných podkladů a znaleckého posudku doloženého
k žádosti.Pobočka dle §3,odst.3 vyhlášky shledala důvody pro aktualizaci BPEJ za opodstatněné <.>
<br> Návrh změn mapy BPEJ bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na Státním pozemkovém úřadu,Krajském
pozemkovém úřadu pro Jihomoravský kraj,Pobočce Brno (dále jen „pobočka“) a na Úřadu městyse Pozořice <.>
Pobočka žádá Úřad městyse Pozořice o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Pobočka,ve smy...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz