« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ na části k. ú. PozořiceOznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v části k. ú. Žlutice (p.p.č. 2872/3) a v části k.ú. Veselov (p.p.č. 920/5, 823/3, 823/7 a 823/8)Rozhodnutí o vlastnictví - KoPÚ Budčeves (PDF, 271 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 271 KB)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín
<br> Havlíčkova 56,Valdické Předměstí,506 01 Jičín
<br>
Spisová značka.: 2RP16685/2015-514202/05/03
Č.j.: SPU 097167/2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: r.mach@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
V Jičíně dne: 23.4.2019
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj <,>
Pobočky Jičín (dále jen „pobočka“) ze dne 5.12.2018 č.j.: SPU 537825/2018 byl podle § 11 odst.4
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č <.>
229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Budčeves,zpracovaný jménem sdružení firem Geodézie Východní Čechy spol.s r.o <.>,J.Purkyně
1174,500 02 Hradec Králové a Agroprojekce Litomyšl,spol.s r.o <.>,Rokycanova 114/4,566 01 Vysoké
Mýto panem Ondřejem Pavlíčkem,který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových
úprav.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.1.2019 <.>
<br> V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad rozhodl
podle ust.§ 11 odst.8 zákona o
<br> výměně nebo přechodu vlastnických práv,jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 5 zákona,v souvislosti s ust.§ 68 správního řádu <.>
<br> Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze k výrokové části tohoto
rozhodnutí.Tato příloha je nedílnou součástí výroku <.>
<br>
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br> Pobočka schválila rozhodnutím ze dne 5.12.2018 č.j.: SPU 537825/2018,které nabylo právní moci
dne 8 1.2019,návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Budčeves <.>
<br> KoPÚ v katastrálním území Budčeves byly zahájeny na...

Načteno

edesky.cz/d/2906500

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz