« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení na OÚ Stará Červená Voda (PDF, 275 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 275 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Jeseník
Lipovská 125/12,790 01 Jeseník
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 165986/2019
Spisová značka: 2RP34332/2012-130769/03/04
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.augusta@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stará Červená Voda – oznámení o vyložení
soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará Červená Voda
zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Jeseník (dále jen
„pobočka“) v souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a
o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis
nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního
práva,předkupního práva a věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl
pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará Červená Voda –
zpracovatele (podnikající fyzickou osobu – OSVČ/ právnickou osobu např.s.r.o.).Tento soupis nároků je
počínaje dnem 24.4.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě ve Staré Červené Vodě (současně
je také k nahlédnutí na Pobočce Jeseník,Lipovská 125/12,Jeseník <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Jeseník <.>
Lipovská 125/12,790 01 Jeseník,v termínu do 20.5.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXX
vedoucí Pobočky Jeseník
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
2019-04-23T09:17:50+0200
Ing.XXXXX XXXX
Podepsáno...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz