« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) (PDF, 184 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 184 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy
Milady Horákové 373/10,Předměstí,568 02 Svitavy
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 156748/2019
Spisová značka: 7RP/3767/2018-544202
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX Dedeciusová
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: d.dedeciusova@spucr.cz
<br> Datum: 15.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) <,>
v souladu s § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o charakteristice bonitovaných
půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších
předpisů,oznamuje,že
<br> dnem 20.5.2019 bude ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Řídký <.>
<br> Ke dni 20.5.2019 je také vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Řídký <.>
<br> Oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj,Pobočky Svitavy a Obecního úřadu Řídký <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
vedoucí Pobočky Svitavy
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
Vyvěšeno dne: 24.4.2019
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-04-15T13:40:47+0200
Ing.XXXXX XXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz