« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - geotechnický průzkum v k.ú. Brod nad Tichou (PDF, 233 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 233 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326,347 01 Tachov
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 166046/2019/Com
Spisová značka: 2RP5583/2016-504204
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: i.comova@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - geotechnický průzkum
v k.ú.Brod nad Tichou
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov (dále jen „pobočka“) <,>
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a) zákona č <.>
139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) zahájil v souladu s ust.§ 6 odst.1 zákona v katastrálním území Brod nad Tichou řízení o
komplexních pozemkových úpravách <.>
<br> Zpracovatelem geotechnického průzkumu v rámci řízení je společnost ArtepGeo s.r.o <.>,Radlická 103,Praha5 <,>
zastoupená jednatelem Ing.Jindřichem Vlčkem <.>
<br> V souladu s ust.§6 odst.9 může:
<br> XXX XXXXXX XXXXXX,paní XXXXX XXXXXXXXXX,XXX XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXXX XXXXX
<br> vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu realizace geotechnického průzkumu,tedy do 30.5.2019 a vykonávat
činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak <.>
<br> Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu činností
prováděných za účelem provedení geotechnického průzkumu,má právo na náhradu této újmy v penězích <.>
Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno,jde-li o porosty,nejpozději do 30 dnů ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz