« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Návrh závěrečného účtu obce Třešovice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí příspěvku Oblastní charita Strakonice
i_ŠvE (_,šúš Ú ŘÁD Číslo Liapor,TREŠ-„H'JVICE
<br> Dohodaoposkytnutípříspěvkurmů ___„,__ M.Dos—is UT.02.2018 ÁM/uw/ ČĚMŠŽŽĚW'WM'ý/Z.“i;-%$ Obec Třešovice,Třešovice čp.40,38601 Straknice,IČO 00667897 Přítohy; J/ý i %.)— „
<br> (dále jen „poskytovatel")
<br> Oblastní charita Strakonice,Sousedovice 40,386 01 Strakonice,IČO 69093083
<br> (dále jen „Dříjemce“) <,>
<br> uzavírají tuto dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku zrozpočtu obce,na základě které poskytovatel vyplatí finanční příspěvek na činnost příjemci v roce 2018 <.>
<br> ve výši 5.000; Kč
<br> Příjemce tento příspěvek přijímá,zavazuje se ho použít k danému účelu a předložit poskytovateli vyúčtování tohoto příspěvku do 31.122018.Nevyužitá finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele nejpozději do 31.1.2019 <.>
<br> Poskytnutí příspěvku bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 23.1.2018 <.>
<br> V Třešovících Dne 27.2.2018
<br> Starostka obce
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br> na? -
Smlouva o poskytnutí dotace JCZP Strakonice
Smlouva o poskytnutí dotace na provoz
<br> uzavřená v souladu s & 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších právních předpisů se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Obec Třešovice.<.>.' " ' dunami Adresa: Třešovice 40,38601 Strakonice 035qu URAD \ IČO: 00 667897 TRESOV'CE,wm,zastoupena starostkou Obce: Janou Vohryzkovou 3 m 2018 W.Bankovní spojení: 22822291/0100 DOClO U ' ' Mii/zda dále 'en' k “ untznak ( j ja o „poskytovatel ),______________ 56_
<br> a.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> I/ J
<br> Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s <.>
<br> pracoviště Strakonice
<br> Stavbařů 213,386018trakonice
<br> IČO: 26594463
<br> Zástupce: Janou Horvátovou,DiS <.>,vedoucí pracoviště Strakonice <,>
<br> Statutární zástupce: Mgr.XXXX XXXXXXXXX,DiS <.>,sídlo: SNP XXX,XXX XX Prachatice Bankovní spojení: 202951939/0300 Poštovní spořitelnou
<br> Plátci DPH: - NE
<br> (dále XXX XXXX „příjemce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace: I <.>
<br> 1) Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve Výši 1.000,— Kč,slovy: Tisíc korun českých (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2) Účelem poskytnutí dotace je celoroční provoz JCZPS,o.p.s <.>,pracoviště Strakonice — nákup kompenzačních pomůcek pro oblast sociálního poradenství,revize pomůcek,náklady za telefon,kancelářské potřeby,poštovné,cestovné,čistící a dezinfekční prostředky a další náklady spojené s poskytování sociálních služeb <.>
<br> 3) Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den odeslání finančních prostředků z účtu poskytovatele <.>
<br> 4) Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.I.odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční.Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotace rozumi dotace,která musí být použita na úhradu jiných vý...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCE Sp.zn.: OEKO-PŘ 86393I2018íhakr stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Třešovice,IČO 00667897
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: dne 2.října 2018 jako dílčí přezkoumání dne 12.března 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Třesovice za rok 2018 ve smyslu ustanovení š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 17.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznameni <.>
<br> ' ' " Císlndopor.Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.OBŠCP" URČD TRESOVlCt: 2.*pízitmvalel
<br> Došlo 1.03.2019
<br> Přezkoumání vykonali: ( látezzw/ __,„,<,> _,<,> Č.j.: aazgřď-Mť/é.";-gm“
<br> - kontrolor poverený rízením prezkoumani: Ing.Hana Masoudkova „.9 * <,>
<br> Prilohy:.<.>.<.>.<.>.*.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> // „,—
<br> Pověření k přezkoumání podle 5 5 č.42012904 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.673f201810EKO-PR dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Bc.XXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 388 720 111,fax: 388 359 084 e-podatelna: posta©kraj—jíhocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.42012004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.4201...
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 2018
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 86393/2018/hakr stejnopis č.2
<br> Zápis z dílčího přezkgzmání hospodaření za rok 1018 obce Třešovice,IČO: 00667897
<br> V návaznosti na ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,se vykonává přezkoumání hospodaření za rok 2018 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.8.2018 <.>
<br> Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 2.10.2018 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X zákona č._420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 673/2018/0EKO-PR dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem <.>
<br> Zástupce územního celku: OB_EC_Ni ÚŘAD " "mm TRESOVLCE
<br> Došlo 02.10.2010 % /
<br> Č-l.: (7576/571/5/40/0/92 | „mk
<br> Přílohy:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br>.<.>.<.>.) <.>
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz,www.kraj—jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v G 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> 1.Zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny dále v členění podle ustanovení 5 2 o...
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2018
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2018 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obce Jihočeského kraje <.>
<br> Obec Třešovice,okr.Strakonice psč 38601
<br> 1/ v r.2018 byl dosažen přebytek 476 134,99 Kč.Proti plánovanému přebytku 545 510,— Kč byl vyšší o 69 375,01 Kč což činily nevýznamné položky ve výdajích obce.Přebytek bude ponechán na úhradu výdajů příštích let <.>
<br> 2/byly provedeny 4 rozpočtových opatření,v kterých byly uvedeny většinou běžné změny nevýznamného charakteru,které podstatně neovlivnily příjmy,nebo výdaje obce <.>
<br> 3/obci byly poskytnuty tyto dotace:
<br> Dotace na výkon státní správy ve výši 60 900,- Kč a tato byla plně využita <.>
<br> Dotace na volby prezidenta ČR 24 500,— Kč — využito 18 001,- Kč
<br> Dotace na volby zastupitelstvo 30 000,— Kč -— využito 14 446,— Kč
<br> Dotace na obnovu drobné sakrální architektury — 20 000,— Kč - využito 20 000,— Kč 4/ obec Třešovice není úvěrově zatížena
<br> 5/ obec Třešovice poskytla příspěvek 1 000,— Kč Jihočeskému centru pro zdravotně postižené IČ 26594463,a 5 000,- Kč Oblastní charitě Strakonice se sídlem Sousedovice 40,386 01 Strakonice
<br> V Třešovicích dne 30.1.2019
<br> Vypracoval: Sklenářová lVlarie — účetní schválil: XXXXXXXXXX XXXX —— starostka
<br> /tel.XXXlXXXXX
<br> /
<br> Podpis: ;] (£th _/ podpis:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2018
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za obec Třešovice za rok 2018
<br> 1/ výsledky řídících kontrol: postup provedení řídících kontrol je upraven ve vnitřním předpisu — finanční výbor provádí následné finanční kontroly <.>
<br> 2/ výsledky veřejnoprávních kontrol: a/ v obci Třešovice nejsou zřízeny Žádné příspěvkové organizace
<br> b/ v roce 2018 poskytla obec Třešovice finanční dotaci Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.se sídlem pracoviště Strakonice,Stavbařů 213,38601 Strakonice,ve výši 1000,- Kč
<br> c/ v roce 2018 poskytla obce Třešovice finanční dotaci Oblastní charitě Strakonice se sídlem Sousedovlce 40,38601 Strakonice ve výši 5000,— Kč <.>
<br> OV v roce 2018 poskytla obec Třešovice dar ZO 18/02 ČSOP Makov,Nová Ves 10,39701 Písek ve výši 1000,— Kč <.>
<br> e/ v roce 2018 poskytla obec Třešovice dar Římskokatolické farnosti Jinín se sídlem Bavorova 30,38601 Strakonice ve výši 15000,- Kč <.>
<br> V Třešovicích dne 24.1.2019 Obec Třešovice Třešovice 40 38601 Strakonice |Č100667897
<br> „l,-'
<br> Vypracovala: XXXXXXXXX XXXX — místostarostka v.r.XX ; >
<br> „.mm;;.„GZ/,rzi./:=.“V v
<br>."/
<br> Schválila: Vohryzkova' lana — starostka v.r <.>
Inventarizační zpráva 2018
Příloha č.4 — Inventarizační zpráva
<br> Obec Třešovice,Třešovice 40,386 01 Strakonice,IČ 667897
<br> Inventarizační zpráva za rok 2018
<br> 1.Časový a věcný průběh inventarizace
<br> inventuru majetku evidovaného na účtech 018 - 088 provedli všichni členové inventarizační komise k 31.12.2018 dne 31.12.2018
<br> Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizační komise k 31.12.2018 ve dnech 31.12.2018 — 9.1.2019 <.>
<br> Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtě 261 — pokladna provedli členové inventarizační komise dne 31.12.2018 <.>
<br> Inventuru materiálu na skladě.provedii členové inventarizační komise dne 31.12.2018 <.>
<br> 2.Způsob provedení inventury
<br> Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:
<br> a) fyzickou inventurou vpřípadě majetku,u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě přílohy č.1 inventurního soupisu <,>
<br> b) dokladovou inventurou vpřípadě pohledávek,závazků a nehmotného majetku,u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci,a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě přílohy č.l inventurního soupisu <.>
<br> inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli zjištěním dne 31.12.201 8 <.>
<br> inventuru pohledávek členové inventarizační komise provádí srovnáním přílohy č.l inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám,tj.faktur,případně smluv,kontrolou splatnosti pohledávek a kontrolou odsouhlasení pohledávek s dlužníky formou ověřovacích dopisů.V případě,že příloha č.1 inventurního soupisu obsahovala více než 20 položek,provedli členové inventarizační komise výše uvedené srovnání přílohy č.1 inventurního soupisu s 20 památkově vybranými položkami <.>
<br> inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním přílohy č.1 inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k závazkům,tj.faktur,připadne" smluv a kontrolou splatnosti závazků.V případě,že příloha č.1 inventurního so...
Výkaz FIN 2018
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Třešovice Třešovice,386 01 Třešovice
<br> 006678972018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 280 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 280 000,00 276 332,7998,69 98,69
<br> 0000 60 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 7 000,00 6 379,9510,63 91,14
<br> 0000 55 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 30 000,00 25 186,4945,79 83,95
<br> 0000 280 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 280 000,00 231 162,5582,56 82,56
<br> 0000 500 000,001211 Daň z přidané hodnoty 570 000,00 569 634,97113,93 99,94
<br> 0000 3 000,001341 Poplatek ze psů 3 000,00 2 220,0074,00 74,00
<br> 0000 3 000,001361 Správní poplatky 500,00 130,004,33 26,00
<br> 0000 10 000,001381 Daň z hazardních her 10 000,00 6 625,7866,26 66,26
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10,00 4,360,00 43,60
<br> 0000 230 000,001511 Daň z nemovitých věcí 180 000,00 163 392,3371,04 90,77
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 54 500,00 54 500,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 900,00 60 900,000,00 100,00
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 20 000,000,00 100,00
<br> 1 421 000,00 1 495 910,00 1 416 469,220000 * 99,68 94,69
<br> 1 421 000,00 1 495 910,00 1 416 469,22000 ** 99,68 94,69
<br> 1036 0,002119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 160 000,00 116 795,500,00 73,00
<br> 0,00 160 000,00 116 795,50Správa v lesním hospodářství1036 * 0,00 73,00
<br> 0,00 160 000,00 116 795,...
Výkaz zisků a ztrát 2018
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Třešovice; IČO 00667897; Třešovice,386 01 Třešovice
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 12.1.2019 v 15:10
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 223 736,62 993 618,08
<br> I.Náklady z činnosti 1 187 011,62 968 308,73
<br> 1.Spotřeba materiálu 48 028,00501 25 651,30
<br> 2.Spotřeba energie 64 747,00502 63 055,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 87 509,80511 39 797,00
<br> 9.Cestovné 384,00512 142,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 894,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 215 055,82518 219 708,73
<br> 13.Mzdové náklady 326 158,00521 194 672,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 17 962,00524 9 072,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 400,00527 400,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 21 600,00543 6 792,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 405 167,00551 375 819,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 5...
Rozvaha 2018
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Třešovice; IČO 00667897; Třešovice,386 01 Třešovice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 12.1.2019 v 15:11
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 3 766 216,51 21 193 206,9324 959 423,44 20 495 999,77
<br> A.Stálá aktiva 3 766 216,51 15 373 892,9219 140 109,43 15 424 559,50
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 172 021,50 1,00172 022,50 1,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 28 952,5028 952,50018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 143 069,00 1,00143 070,00 1,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 3 594 195,01 15 373 891,9218 968 086,93 15 404 558,50
<br> 1.Pozemky 1 257 821,501 257 821,50 1 257 821,50031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 2 760 566,00 13 442 818,0016 203 384,00 13 767 356,00021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 389 165,00 673 252,421 062 417,42 372 381,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 444 464,01444 464,01028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 000,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 20 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.D...
Příloha k závěrečnému účtu 2018
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Třešovice; IČO 00667897; Třešovice,386 01 Třešovice
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 12.1.2019 v 15:21
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) účtování zásob způsobem B
b) účtování opravných položek k 31.12.daného roku
c) způsob odepisování majetku je rovnoměrný
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.p...
Návrh závěrečného účtu 2018
Obec Třesovice Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> Obec Třešovice
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Třešovice Adresa Třesovice
<br> 38601 Třešovice IČO 00667897
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 607798593
<br> E-mail obectresovice©seznam.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu I.Rozpočtové hospodaření- detailně Rozpočtové hospodaření- sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> KEO-W1.11.2Ý3
<br> Obec Třešovice
<br> KEO-W1.11.273/Uc15€
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W1.11.273
<br> _ Rozpočet „ Rozpočet <,>
<br> Po|ozka Skutečnost schválený fn upravený % Rozdil
<br> Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 276 33279 280 000,00 90,69 280 000,00 98.69 3 667,21
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 6 379,95 60 000,00 10,63 7 000,00 91,14 620,05
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sraž 25 166,49 55 000,00 45,79 30 000,00 03,95 4 613,51
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 231 162,55 200 000.00 82,56 280 000,00 62,56 413 637.45
<br> 1211 Daň z pňdané hodnoty 569 634,97 500 000,00 113,93 570 000,00 99,94 365,03
<br> 1341 Poplatek ze psů 2 220,00 3 000,00 74,00 3 000,00 74,00 780,00
<br> 1301 Správní poplatky 130,00 3 000,00 4,33 500,00 26,00 370,00
<br> 1381 Daň z hazardnich her 6 525,70 10 000,00 65,26 10 000,00 66,26 3 374.22
<br> 1302 Zrušený odvod z loterii a poriher kr.výhar.4,35 0,00 0,00 1000 43,60 5.64
<br> 1511 Daň z nemovitých věci 163 392,33 230 000,00 71,04 180 000,00 00,77 16 507,07
<br> Třída 1 DAIŠIOVÉ PŘÍJMY 1 281 059,22 1 421 000,00 00,15 1 355 510,00 94.15 75 440,75 Třída 2 NEDAŘOVÉ pŘjJMY Skutečnost schválený % ' " upravený % Rozdíl 2111 Přijmyz poskytování služeb a výrobků 83 305,00 82 000.00 101,59 55 00...

Načteno

edesky.cz/d/2906485

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz