« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - pozvánka na ZPHP - KoPÚ PořejovOznámení o pozastavení prací v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Červený Újezd (PDF, 180 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 180 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kladno
náměstí 17.listopadu 2840,272 01 Kladno
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 164519/2019
Spisová značka: 2RP16002/2015-537204
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: i.capouskova@spucr.cz
Datum: 18.4.2019
<br>
<br>
<br> Oznámení o pozastavení prací v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Červený
Újezd
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha,Pobočka
Kladno jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle § 19 zákona č.139/2002
Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen „zákon“) oznamuje všem účastníkům řízení dočasné
<br>
pozastavení prací
<br>
v řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Červený Újezd <.>
<br>
Správní úřad oznamuje,že dočasně pozastavil práce na komplexních pozemkových úpravách (dále
jen „KoPÚ“) Červený Újezd,neboť z důvodu dlouhodobého neplnění smluvních závazků
zhotovitelem a vyvedení firmy na subjekt,který nemá oprávnění k projektování pozemkových úprav <,>
objednatel díla odstoupil od smlouvy se zhotovitelem <.>
<br> Za shora uvedeného stavu nelze pokračovat v pracích na KoPÚ Červený Újezd do doby než bude
v rámci zadávacího řízení vybrán nový zhotovitel KoPÚ,s kterým bude uzavřena smlouva o dílo.O
pokračování prací budou účastníci řízení informování oznámením <.>
<br> Současně tímto žádáme o vyvěšení oznámení na úřední desce Vaší obce po dobu 15-ti dnů
k veřejnému nahlédnutí.Po uplynutí této doby Vás žádáme o vrácení vyrozumění s veřejnou
vyhláškou zpět na adresu Pobočky ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz