« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský' úřad
<br> ZPRÁVA o 1v.nínsleríku přezkoumání hospodaření za rok 2013
<br> obce Ka rle
<br> IČ:DUS?9554
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 4.října EÚIRjako dílčí přezkoumání 23.dubna líllgjuko konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení š— 42.3:2 53 (týká se DSO) zákona o.I23.f'2ílí]í] Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem &.42l1í2ÚÚ-4 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ocllců a dobrovolných svazků oboil ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámeni <.>
<br> Fřezkoumané období od I.lJtI'IE do 31.12.2013 <.>
<br> ].Dílčí přezkoumání bylo vy konáno na úřadu obce 4.10.2018.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 23.4.2ú19 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Martína Šibororá
<br> - kontroloři: — MgnSimona Bublorá
<br> Pověření kpřezkoumáni ve smyslu 5 5 č.410311114 Sb.a g 4 a ští zákona č.25521112 Sb.vydal Itirajskgír úřad Pardubického kraje dne 9.1.21118 <.>
<br> Přezkoumání bylo ry konáno výběrovým způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXX - místostarosta obce
<br> Bc.Marcela Vopařílová — účetní obcc
<br>.<.>,<.>.<.>.<.> -_ 1_.<.> -.<.> <.>,-: | <,>
<br> Před mět přezkoumání :
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v & 2 odst.1 a 2 zákona č.popem Sh.pusouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se výcházi ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanoveni & 2 odst.3 zákona č.42Dí2DD4 Sb.nebýlý předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu
<br> Poslední kontrolni úkon vzdáním se práva podat námitký byl učiněn dne 23,4„2íll 9 <.>
<br> A.1výsledek.dílčích přezkoumání AJ.Chýbý a nedostatky napravené v prú běhu dílčích přezkoumání ...

Načteno

edesky.cz/d/2906056

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz