« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Návrh Závěrečného účtu obce Bohdalec 2018 a účetní závěrka 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva 2018 Obec Bohdalec
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018 <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne: 3.1.2019 <.>
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 30.1.2019 <.>
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> ÚlK: XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> DIK: Dokladová inventura
<br> Předseda lng.XXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXX
<br> DIK: SDH Bohdalec,vodárna - fyzická inventura
<br> Předseda lng.XXXXXX XXXXXX,člen XXXX XXXXXX,člen XXXXX XXXXX DIK: Obecní úřad,zvonice,veřejné prostranství - fyzická inventura Předseda XXXX XXXXXXXXXX,člen XXXXX XXXXXX člen XXXXX XXXXXX DIK: Základní a Mateřská škola Bohdalec — fyzická inventura
<br> Předseda Ing.XXXX XXXXXX,člen XXXXXXXXX XXXXXX,člen XXXXX XXXX
<br> NÁZEVÚČTU
<br> SU
<br> AU
<br> ÚČETNÍSTAV
<br> INVENTURNÍ STAV
<br> Rozvh <,>
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 18
<br> 51.085,00
<br> 51.085,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 19
<br> 293.043,00
<br> 293.043,00
<br> Stavby — Budovy pro služby obyvatelstvu
<br> 21
<br> 200
<br> 6.110.821,80
<br> 6.110.821,80
<br> Stavby — J ine' nebytové domy a prostory
<br> 21
<br> 300
<br> 2.260.587,00
<br> 2.260.587,00
<br> Stavby — Komunikace a veřejné osvětlení
<br> 21
<br> 400
<br> 5.362.376,80
<br> 5.362.376,80
<br> Stavby — Jiné inženýrské sítě
<br> 21
<br> 500
<br> 16.196.148,40
<br> 16.196.148,4
<br> Stavby — Ostatní stavby
<br> 21
<br> 600
<br> 1.188.387,70
<br> 1.188.387,7
<br> Samostatné hmotné movité věci
<br> 22
<br> 290.216,00
<br> 290.216,00
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 28
<br> 1.062.019,86
<br> 1.062.019,86
<br> Pozemky - lesní
<br> 31
<br> 220
<br> 61507537
<br> 615.075,37
<br> P...
Příloha
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Bohdalec00599280
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bohdalec čp.101,592 55 Bohdalec
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ucetni@obecbohdalec.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 14.02.2019
7:20:11
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Bohdalec),verze: 2018.02
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr <.>
účet
<br> Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 994 935,41 1 110 088,55Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 432 987,11 495 522,25Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
<br> - -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> 119 400,00 140 000,00Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
<br> - -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohled...
Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Bohdalec00599280
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bohdalec čp.101,592 55 Bohdalec
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ucetni@obecbohdalec.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,00 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 200 711,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 302 590,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 1 560,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 551 384,06 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 857 900,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 163 570,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 2 160,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 683 216,90 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> 577 334,00 -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 420 560,00 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 142 013,90 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 320 828,14 -
<br> - -
<br> - -
<br> 12 ...
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2018
<br> 00599280IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Obec Bohdalec
Bohdalec čp.101,592 55 Bohdalec
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ucetni@obecbohdalec.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,00 344 128,00Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 51 085,00 51 085,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 293 043,00 293 043,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 34 504 883,87 8 213 299,86
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 2 024 876,31 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 31 118 321,70 6 987 995,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 290 216,00 163 285,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 062 019,86 1 062 019,86
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 9 450,00 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NET...
Fin 12
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 6 304 712,00 = 6 304 712,00
8 157 473,63 = 8 157 473,63
8 282 473,63 = 8 282 473,63
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 125 000,00 = 125 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 6 304 712,00 = 6 304 712,00
8 157 473,63 = 8 157 473,63
8 157 473,63 = 8 157 473,63
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
3 331 926,00 = 3 331 926,00
3 200 738,92 = 3 200 738,92
3 333 374,27 = 3 333 374,27
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
3 331 926,00 = 3 331 926,00
3 200 738,92 = 3 200 738,92
3 208 374,27 = 3 208 374,27
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
3 331 926,00 = 3 331 926,00
3 200 738,92 = 3 200 738,92
3 208 374,27 = 3 208 374,27
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
2 972 786,00 = 2 972 786,00
4 956 734,71 = 4 956 734,71
4 949 099,36 = 4 949 099,36
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
2 972 786,00- = 2 972 786,00-
4 956 734,71- = 4 956 734,71-
4 949 099,36- = 4 949 099,36-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
2 972 786,00- = 2 972 786,00-
4 956 734,71- = 4 956 734,71-
4 949 099,36- = 4 949 099,36-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
2 972 786,00 = 2 972 786,00
4 956 734,71 = 4 956 734,71
4 949 099,36 = 4 949 099,36
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 14.02.2019
7:17:43
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Bohdalec),verze: 2018.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 125 000,00 ...
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 13877/2019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohdalec
<br> se sídlem Bohdalec 101,592 55 Bobrová,IČO: 00599280 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.září 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 7.března 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.března 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bohdalec Bohdalec 101 592 55 Bobrová
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Bohdalec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opgtření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
<br> a...
Návrh Závěrečného účtu 2018 Obec Bohdalec
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
<br>
<br>
dle §17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
ROK 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
O B E C B O H D A L E C
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Bohdalec
<br>
<br> Sídlo: Bohdalec 101
Právní forma: obec – samospráva
IČO: 00599280
<br>
<br> Rada obce: není zřízena
Počet členů zastupitelstva: 9
<br> Starosta: XXXXXX XXXXXXXX
Místostarosta: Ing.XXXXXX XXXXXX
Zastupitelstvo obce: XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXX
XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXX
Ing.XXXX XXXXXX
<br>
<br> Počet zaměstnanců obce: X
<br> Počet zaměstnanců dohodou o pracovní činnosti: 5
<br> Obec Bohdalec provozuje hlavní činnost <.>
<br> Počet organizačních složek: 2
j.SDH obce
<br> Obecní knihovna
<br>
V hlavní činnosti kromě obecního úřadu zabezpečuje provoz jednotky SDH a místní
knihovny <.>
<br>
<br>
<br> Počet příspěvkových organizací: 1
Základní škola a Mateřská škola Bohdalec / 1.1.2003/
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018
<br> § POLOŽKA NÁZEV PŘÍJMY VÝDAJE
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 005 131,69
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 23 150,86
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 91 406,94
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 839 003,18
<br> 1122 Daň z právnických osob za obec 186 390,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 067 016,37
<br> 1334 Odvody odnětí půdy 10 643,00
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 146 225,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 6 263,00
<br> 1361 Správní poplatky 18 930,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 24 050,61
<br> 1382 Zrušený odvod loterií 15,77
<br> 1511 Daň z nemovitostí 318 407,26
<br> 4111 Neinvestiční transfery SR volby 32 813,00
<br> 4112 Neinvestiční transfery SR 60 900,00
<br> 4116 Ostatní neinvestiční transfery ÚP 181 600,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 180 374,00
<br> 103...

Načteno

edesky.cz/d/2904829

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz