« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Jestřabí u Fulneku - oznámení vstup na pozemky (PDF, 182 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 182 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Nový Jičín
Husova 2003/13,741 01 Nový Jičín
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 143924/2019/Ka
Spisová značka: 2RP16723/2014-571203/03/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.:
ID DS: zXXperX
E-mail: a.karolova@spucr.cz
<br> Datum: 10.4.2019
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jestřabí u Fulneku - pověření ke vstupu a vjezdu
na pozemky k výkonu činnosti
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Nový Jičín (dále jen
„pobočka“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a)
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991
Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) zahájil v souladu s ust.§ 6 odst.1 zákona v katastrálním území Jestřabí u Fulneku řízení o
komplexních pozemkových úpravách <.>
<br> Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je GEOCART CZ a.s <.>,Výstaviště 405/1,603 00 Brno <.>
<br> Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
XXX XXXXXXXXXX
Ing.XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXXXX
mohou dle ust.§ X odst.X zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a
vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak <.>
<br> Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu činnosti
prováděné pro účely pozemkových úprav,mají právo na náhradu této újmy v penězích.Právo na náhradu
majetkové újmy musí být uplatněno,j...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz