« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení Vlašim
Telefonní ústředna: +420 313 039 313 ID XXX.schránky: zbjbfmb Internet: www.mesto-vlasim.cz
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Ja a Masaryka,5 Vlaši
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
S D Ě L E N Í
sez á e í s podklady
<br> Městský úřad Vlaši,od or dopravy a sil ič ího hospodářství,jako spe iál í stave í úřad ve vě e h
sil i e II.a III.třídy,íst í h ko u ika í h a veřej ě přístup ý h účelový h ko u ika í h přísluš ý
dle usta ove í § odst.pís.a záko a č./ S <.>,o poze í h ko u ika í h,ve z ě í
pozdější h předpisů dále je „záko o poze í h ko u ika í h“ a dle usta ove í § odst.pís <.>
<br> záko a č./ S <.>,o úze í plá ová í a stave í řádu,v plat é z ě í dále je
„stave í záko “ a v souladu s usta ove í § odst.záko a č./ S <.>,správ í řád <,>
ve z ě í pozdější h předpisů dále je „správ í řád“ ve vě i zaháje ého stave ího říze í pro
stavbu: „II/ Zdislavi e – hra i e Středočeského kraje“ na poze í h.č.a p.č <.>,v k.ú <.>
Zdislavi e u Vlaši i,a poze ku p.č.v k.ú.Miřeti e,a poze ku p.č.v k.ú.Kuňovi e,dále
<br> a poze í h p.č.a p.č.v k.ú.Borov i e,poze ky p.č.a p.č./ v k.ú.Otroči e <,>
a poze í h p.č <.>,p.č./,p.č./,p.č./,p.č <.>,p.č./ a p.č./,v k.ú <.>
<br> Če hti e a a poze í h p.č <.>,p.č.a p.č.v k.ú.Čer ičí,sděluje s odkazem na
usta ove í § odst.správ ího řádu,že doko čil provádě í důkazů <.>
<br>
Jako účast ík říze í áte dle usta ove í § odst.správ ího řádu ož ost v před ět é vě i se
sez á it s podklady a vyjádřit se k nim <.>
<br>
Můžete tak uči it ahléd utí do spisu projed áva é vě i a MěÚ Vlaši,od or dopravy a
sil ič ího hospodářství,dveře číslo a to ejpozději do 5 d ů,ode d e doruče í tohoto sděle í <,>
v úřed í d y a hodi y
PONDĚLÍ 8:00 h – 11:30 h 12:30 h – 17:00 h
ÚTERÝ 8:00 h – 11:30 h 12:30 h – 14:00 h
STŘEDA 8:00 h – 11:30 h 12:30 h – 17:00 h
<br>
<br>
XXX XXXXXXXXX
opráv ě á úřed í oso a
<br>
Toto sděle í usí ýt vyvěše o a úřed í des e Městského úřadu Vlaši po do u -ti d ů
a také zveřej ě o způso e u ožňují í dálkový přístup <.>
<br> Váš dopis z.:
znznznzn....

Načteno

edesky.cz/d/2902671

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz