« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ,,Trnová prodloužení chodníku podél silnice II/199"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
% V,',V Mestsky urad Tachov Hornická 1695,347 01 TACHOV Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Váš dopis č.j.: Ze dne: 12.04.2019 Spis.značka: _ “s,Naše č.j.: 3256/2019-ODSH/TC Dle méddovmku Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E—mail: katerina.prexlova©tachov-mesto.cz Datum: 17.04.2019 VEREJNA VYHLASKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Městský úřad Tachov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ Tachov ODSH“) jako příslušný správní orgán podle ust.5 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti podané dne 12.04.2019 společností LED TEAM EUROPE,s.r.o <.>,Purkyňova 547/43,301 00 Plzeň,IČ 052 12 618
<br> stanoví
<br> v souladu s ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu po předchozím projednání s dotčeným orgánem — Policii ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,Dopravní inspektorát Tachov č.j.: KRPP-46854—1/Čj—2019—031006 ze dne 09.04.2019,přechodnou úpravu provozu na silnici 11/199,místní komunikaci MK lc a veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č.1639/3 v obci Trnová,v souvislosti s provedením zvláštního užívání komunikací v rámci akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení MK v obci Trnová“ <.>
<br> - Stanovené dopravní značení a zařízení bude provedeno dle předložené dokumentace DIO,zpracovatel: LED TEAM EUROPE,s.r.o <.>,Purkyňova 547/43,301 00 Plzeň,IC 052 12 618 (datum 04/2019),která je přílohou tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> - Doba platnosti přechodné úpravy provozu se stanovuje: od 01.05.2019 do 31.05.2019 <.>
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se vydává za následujících podmínek:
<br> 1.Přechodná úprava provozu v dotčených úsecích pozemních komunikací bude provedena osazením dopravního značení (DZ) a zařízení v místě,rozsahu a provedení dle předložené dokumentace DIO,zpracovatel: LED TEAM EUROPE,s.r.o <.>,Purkyňova 547/43,30...

Načteno

edesky.cz/d/2901452

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz