« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí (PDF, 290 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 290 KB)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Jihlava
<br> Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava
<br>
Spisová značka.: 2RP8394/2015-520201
Č.j.: SPU 038559/2019/520201/šlejtrová
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
V Jihlavě dne: 16.4.2019
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Jihlava (dále XXX XXXX
„pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a
o změně některých souvisejících zákonů,a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen zákon) a
v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> rozhodl
<br> podle ust.§ 11 odst.4 zákona takto:
<br> návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vystrčenovice,zpracovaný jménem
firmy GEOCART CZ a.s <.>,Výstaviště 405/1,603 00 Brno pod č.zakázky 576-2015-520201 ze dne 2 <.>
9.2015,Ing.Jiřím Levým,který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav <,>
<br> se schvaluje <.>
<br> Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 5 zákona,v souvislosti s ust.§ 68 správního řádu <.>
<br> Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č.1 tohoto rozhodnutí,která
je součástí výroku <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SPU 038559/2019/520201/šlejtrová 2
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br>
Řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ) bylo zahájeno dle ust.§ 6
odst.3 zákona na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v tomto
katastrálním území,současně z důvodu řešení nedokončeného scelovacího řízení <.>
<br> Pozemkové úpravy byly zahájeny dne 9.6.2015.Zahájení řízení bylo oznámeno veřejnou
vyhláškou ze d...

Načteno

edesky.cz/d/2898353

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz