« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Osek nad Bečvou - rozhodnutí o schválení návrhuZahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Dolní Sloupnice (PDF, 183 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 183 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy
Milady Horákové 373/10,Předměstí,568 02 Svitavy
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 152568/2019
Spisová značka: 7RP/12701/2015-544202
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX Dedeciusová
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: d.dedeciusova@spucr.cz
<br> Datum: 11.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú.Dolní Sloupnice
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů <,>
k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),a dle § 4
odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o charakteristice bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů <,>
oznamuje
<br> zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Dolní Sloupnice zahájená na základě
žádosti vlastníků parcely katastru nemovitostí č.4070 <.>
<br> <.>
Aktualizace se zahajuje v souvislosti s opodstatněným požadavkem vlastníků pozemku na změnu
stávajícího vymezení BPEJ <.>
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na
Státním pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj,Pobočce Svitavy po
dobu 30 dnů,kde bude možné po stanovenou dobu uplatňovat případné připomínky a námitky <.>
Informace o vyložení návrhů změn map BPEJ bude zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Sloupnice a na úřední desce pobočky <.>
Pracovníci Státního pozemkového úřadu,O...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz