« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Jednoduché pozemkové úpravy - rekonstrukce přídělů v katastrálním území Nemilkov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (PDF, 178 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 178 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Klatovy
Čapkova 127,Klatovy V,339 01 Klatovy
<br>
<br> Naše značka: SPU 133718/2019
Spisová značka: 2RP1734/2016-504203/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: i.pavlik@spucr.cz
<br> Datum: 12.4.2019
<br>
<br>
<br>
Jednoduché pozemkové úpravy - rekonstrukce přídělů v katastrálním území Nemilkov - oznámení o
vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br>
V rámci jednoduchých pozemkových úprav - rekonstrukce přídělů v katastrálním území Nemilkov zabezpečil
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Klatovy (dále jen „pobočka“) v
souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů,vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich
výměry a druhu (u parcel KN),a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a
věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároků byl pověřen zpracovatel jednoduchých pozemkových úprav -
rekonstrukce přídělů v katastrálním území Nemilkov firma allGEO - Ing.XXXXX XXXXXXXX,s.r.o <.>,Radobyčická
729/10,301 00 Plzeň <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 18.4.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadu Velhartice a
současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Klatovech,Čapkova 127,339 01 Klatovy V,1.patro,kancelář č <.>
118.Zároveň pobočka doručí příslušné soupisy nároků konkrétním vlastníkům,jejichž pobyt je znám <.>
<br>
Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Klatovy <,>
Čapkova 127,339 01 Klatovy V,v termínu do 10.5.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
Vyloženo dne...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz