« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ (PDF, 234 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 234 KB)
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Písek
Nádražní 1988,Budějovické Předměstí,397 01 Písek
<br>
<br> Naše značka: SPU 150684/2019
Spisová značka: SP7433/2019-505204
<br> Vyřizuje.: XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: k.challupperova@spucr.cz
<br> Datum: 10.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Zahájení aktualizace BPEJ
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Písek,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
(dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění
pozdějších předpisů,oznamuje
<br>
<br> zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Louka nad Otavou
okres Písek,ĆSÚ 786144
<br>
<br> Terénní průzkum se uskutečnil dne 28.3.2019 na části katastrálního území Louka nad Otavou.Aktualizace
se zahajuje na základě žádosti na změnu BPEJ,která byla při výše uvedeném terénním průzkumu shledána
opodstatněnou <.>
<br> Návrh změn mapy BPEJ bude po ukončení aktualizace vyložen k veřejnému nahlédnutí na Státním
pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Jihočeský kraj,Pobočce Písek a na Obecním úřadu
Vojníkov <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Písek žádá Obecní úřad Vojníkov o zveřejnění tohoto
oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Písek,ve smyslu § 5 odst.3 v...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz