« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Malčice - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (PDF, 215 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 215 KB)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Český
<br> Krumlov
5.května 287,Plešivec,381 01 Český Krumlov
<br>
<br> Spisová značka.: 2RP295/2016-505202
Č.j.: SPU 108856/2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: p.setka@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
<br>
<br>
V Českém Krumlově dne: 03.04.2019
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj <,>
Pobočky Český Krumlov (dále jen „pobočka“) ze dne 07.11.2018 č.j.SPU 470414/2018 byl podle §
11 odst.4 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Malčice zpracovaný jménem firmy TRAVAL s.r.o <.>,sídlem Čechova 395/59,370 01 České Budějovice
pod č.zakázky 1418-2015-505202 Ing.Vendulou Valentovou,která je osobou úředně oprávněnou k
projektování pozemkových úprav.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 07.12.2018 <.>
<br> V souladu se schváleným návrhem komplexní pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad,Krajský
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Český Krumlov rozhodl podle ust.§ 11 odst.8 zákona
o
<br> 1.výměně nebo přechodu vlastnických práv
<br> 2.určení výše úhrady a lhůty podle ust.§ 10 odst.2 zákona takto:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,narozen XX.XX.XXXX,adresou Holubov 148,382 03 Křemže uhradí
Státnímu pozemkovému úřadu,Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj,Pobočce Český
Krumlov,částku ve výši 47 504,- Kč (slovy čtyřicetsedmtisícpětsetčtyřikorun),představující rozdíl
ceny nového a původního pozemku,a to nejpozději do 30.09.2019.Úhrada bude provedena na
bankovní účet č.19-3723001/0710,variabilní symbol: 1017501905 <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 5 zákona,...

Načteno

edesky.cz/d/2894561

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz