« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš u Žlutic – Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků (PDF, 200 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 200 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Karlovy Vary
Závodu míru 725/16,Stará Role,360 17 Karlovy Vary
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 149787/2019
Spisová značka: 2RP11611/2015-529202
<br> Vyřizuje.: XXXXX El Shihabyová
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: z49per3
E-mail: a.elshihabyova@spucr.cz
<br> Datum: 16.4.2019
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Verušice s částmi k.ú.Žlutice,Mostec a Semtěš
u Žlutic – zjišťování průběhu hranic pozemků
<br> Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Karlovy Vary (dále jen „pobočka“) jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č <.>
139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991
Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> oznamuje <,>
že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Verušice
s částmi k.ú.Žlutice,Mostec a Semtěš u Žlutic,jejichž výsledky budou sloužit pro obnovu
katastrálního operátu bude ve dnech 9.5.<.> 13.5.a 14.5.2019 probíhat zjišťování průběhu hranic
pozemků vnějšího obvodu komplexních pozemkových úprav,které bude prováděno v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Vlastnické hranice budou ve výše uvedeném termínu šetřeny na vnitřním obvodu komplexních
pozemkových úprav (hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce,sil...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz