« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ na části kat. území Studenec u Horek (PDF, 188 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 188 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Semily
Bítouchovská 1,513 01 Semily
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 157125/2019
Spisová značka: 7RP758272/11299/2018-541204
<br> Vyřizuje.: XXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.horak2@spucr.cz
<br> Datum: 15.4.2019
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
na části kat.území Studenec u Horek (KN 1791/5)
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Semily,jako správní orgán
věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) <,>
v souladu s § 6 odst.3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci <,>
ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> dnem 11.4.2019 byla ukončena aktualizace BPEJ na části katastrálního území Studenec u Horek
v rozsahu parcely KN 1791/5 <.>
<br> Ke dni 11.4.2019 je také vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Studenec u Horek <.>
<br> A žádá tímto Obecní úřad ve Studenci,o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového
úřadu pro Liberecký kraj,Pobočky Semily a Obecního úřadu Studenec <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky Semily
Státní pozemkový úřad
<br>
Vyvěšeno dne:
<br> Sejm...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz