« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ na části kat. území Lestkov pod KozákovemKomplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Domaslavice – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemkůOznámení o ukončení aktualizace BPEJ a vyhlášení platnosti nových map BPEJ v k.ú. Prostějovičky (PDF, 227 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 227 KB)
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Prostějov
Aloise Krále 1552/4,796 01 Prostějov
<br>
<br> Naše značka: SPU 154101/2019
Spisová značka: SP4008/2019-521203
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: i.laurencikova@spucr.cz
<br> Datum: 16.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Prostějov,jako správní orgán věcně
a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002
Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb.<,>
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
(dále jen „BPEJ“),v souladu s § 6 odst.3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb.<,>
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich
vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> • dnem 25.03.2019 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Prostějovičky <,>
• ke dni 15.05.2019 je vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území
<br> Prostějovičky <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Prostějov žádá tímto Obecní úřad
v Prostějovičkách,o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj,Pobočky Prostějov a Obecního úřadu v Prostějovičkách <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Prostějov
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto d...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz