« Najít podobné dokumenty

Obec Ruda nad Moravou - Stanovení DZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ruda nad Moravou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_DZ_stanoveno_.pdf
ETAPA 1a
<br> LEGENDA:
<br> POZNÁMKA:
<br> A A15 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> A STÁVAJICI DOPRAVNÍ ZNAČENI
<br> Il.p “ IPú DOČASNĚZRUŠENÉ
<br> STÁVAJICI DOPRAVNí ZNAČENÍ
<br> PRACOVNÍ MÍSTO
<br>,Umisěnlpfschodnšho dapravnIha značení ale TP :.66 (Zásady pro.<.> * ' „.' * míst na komu.' - Slávajfcl dopravní značen! vmzpnm & přadindnau úpravou pmvozu Duda znaplal'ndnu šmnurfm nebo zakryta
<br> PŘEHLEDDVÁ MAPA:
<br> ETAPA
<br> 1a,1b
<br> DALSIKD s.r.o.— VRAHUVLCKÁ 4251/15.755 9.1 PROSTÉJUV,TELEFON: 725 120 324,INFOBDALSHCDJJZ,WWW.BALSIKU.CZ
<br> Vypmcvulz PetrHED
<br> podpis:
<br> Iodwvědni PWM ': Vednucí středisknj'.qušis.„B.EQN.„„ „ XXXXX XXXXXX wisi! „ mob: X/X; XXX XXX
<br> adm „ L „ „
<br> Vedoucí wink
<br> Radek BED
<br> y M
<br> Zhuluvitel:
<br> DALSIKO
<br> DMEIICO s.r.o.<.> mmm IB,155 01 PROSTĚJOV
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> 1
<br> Místo: RUDA NAD MORAVOU Formát: A5
<br> Akce: Datum: 4.4.2019 RUDA NAD MORAVOU Číslo přílohy:
<br> Obsah:
<br> ETAPA 2b
<br> LEGENDA:
<br> \? PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A J
<br> “ IP:-'.STAVAJICÍDOPRAVNÍZNAČENI
<br> E STAVAJICÍ DOPRAVNÍ ZNAČENI IPú DOČASNĚ ZRUŠENÉ
<br> POZNÁ MM:
<br> PRACOVNI MISTO
<br> „ Umlušn! pl'ssnun'ného dopravního značení dn'a TP 55.56 (Zásady pro označován! pracovnich mis: na puzemm'nh knmunikacích) - stávau'fm' dupravnf značení v mzparu s přechodnou úprava:; pmmzu bude znapfalněno šmnul'řm nebo zakryto <.>
<br> PŘEHLEDOVA MAPA:
<br> Ši o ta'—Š \\: "1: ZL“ : mwešššez >M50.;: CtP—;.qr—r—ai- ZVEZ gšq: < : :D PONY; “až Z.: 5
<br> ETAPA 2a,2b '
<br> a Ě ;.D Ě _ ->— E '_,-.„“.=** 2 E12.:) Cíl
<br> c:.„Bm g.2 »—
<br> DALSÍKD s.r.o.— VRAHUVICKÁ 4251/18,795 H PRD-STÉJOV,TELEFON: 725 120 524,INFDGDALSIKUEZ,WWW.BALSIKU.CZ
<br> Vypracoval:
<br> Heir
<br> lodpmdný pmjek t Vedoucí strediska:- RFÍÁFk BBD.“ „„ „.XXXXX XXXXXX pud podplm mah: m XXX XXX
<br> A rumu: um.<.> mmm prujúlď RGQBÍLBW R [ Radek.BED RW! lvl,pndpil: 11!,padpiez '
<br> DÁLSIKO
<br> DALSMU s.r.o.<.> VIMHDVIEKA ID,795 "1 PRUSTĚJUV
<br> Zhulw...
g2813673.pdf
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 39395/2019
<br> Naše sp.zn.: 35283/2019 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 15.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0209BO6*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 4.4.2019 žádost od
<br> INSTA CZ s.r.o <.>,IČO: 25374311,Jeremenkova 1142/42,Hodolany,779 00 Olomouc,kterou
<br> zastupuje DALSIKO,s.r.o <.>,IČO: 29298563,Vrahovická 4251/18,796 01 Prostějov
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/36916 (u křižovatky
<br> s ul.Linhartova) a III/36917 (u křižovatky s ul.Podzámecká a u č.78) a na místních
<br> komunikacích ul.Linhartova a ul.Podzámecká v Rudě nad Moravou,z důvodu výstavby
<br> kanalizace – akce: „RUDA NAD MORAVOU“,v termínu do 31.7.2019 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 9.4.2019 č.j.KRPM-44419-1/ČJ-2019-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dá...

Načteno

edesky.cz/d/2891607

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ruda nad Moravou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz