« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Střížovice (PDF, 203 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 203 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX
Bělská XXX,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 156108/2019/Ze
Spisová značka: 7RP/5213/2018-537208
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.zeman1@spucr.cz
<br> Datum: 15.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX,jako správní
orgán věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),k zajišťování
změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s v souladu s § 6 odst.3
vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> dnem 8.4.2019 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Střížovice <.>
<br> Ke dni 8.4.2019 je také vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Střížovice <.>
<br> Pobočka žádá tímto Obec Kropáčova Vrutice o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým
(vystavení na úřední desce) <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočky XXXXX XXXXXXXX a Obce Kropáčova Vrutice <.>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky XXXXX XXXXXXXX
Státní pozemko...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz