« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - BPEJ - Aktualizace BPEJ na části k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ (PDF, 201 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 201 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Kroměříž
Riegrovo náměstí 3228/22,767 01 Kroměříž
<br>
<br> Naše značka: SPU 152448/2019/Luh
Spisová značka: 7RP/43747/2011-130759/1
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.luhan@spucr.cz
<br> Datum: 11.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Zahájení aktualizace BPEJ
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Kroměříž,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů,k
zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst <.>
1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných
půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů <,>
oznamuje
<br> zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
<br> Terénní průzkum se uskutečnil na části katastrálního území v rozsahu 0,3617 ha zemědělské půdy <.>
Aktualizace se zahajuje na základě žádosti vlastníka pozemků na části k.ú.o změnu BPEJ.Návrhy
změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Městském
úřadu Bystřice pod Hostýnem a na Státním pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro
Zlínský kraj,Pobočce Kroměříž (dále jen pobočka) <.>
Pobočka žádá Městský úřad Bystřice pod Hostýnem o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v
místě obvyklým <.>
Pobočka,ve smyslu § 5 odst.3 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,informuje o zahájení aktualizace BPEJ a
jejím rozsahu orgány uvedené v tomto ustanovení (viz...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz