« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace rok 2019 - Základní škola a Mateřská škola Žalany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace rok 2019 - Základní škola a Mateřská škola Žalany
· i0 R A Ď ~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~,/.(J /,<,> ',".:'l < J J ) V e ře jn o p r á v n í sm lo u v a o p o s k y tn u t í d o ta c e tr,IN ~vřená v souladu s § 159 a násl.zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a se zákonem Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů Obec Rtyně nad Bílinou se sídlem Rtyně nad Bílinou čp.34,417 62 Rtyně nad Bílinou IČO: 00266574 DIČ: bankovní spojení: Komerční banka pobočka Teplice číslo účtu: 4622501/0100 zastoupené: starostou obce Jaroslavem Liškou (dále jen" poskytovatel" na straně jedné) a Základní škola a Mateřská škola Žalany p.o.se sídlem Rtyňská Č.p.156,417 63 Žalany IČO: 70695067 DIČ: bankovní spojení: Komerční banka zastoupena: ředitelem školy Mgr.Lukášem Šimonem (dále jen "příjemce" na straně druhé) uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Článek I.Poskytnutí dotace Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 6.2.2019 neinvestiční dotaci ve výši Kč 270.000 (slovy:- dvě stě sedmdesát tisíc korun českých),která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce.Článek II.Doba použitelnosti Příjemce se zavazuje vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejdéle do 15.12.2019.Článek III.Financování 1.Dotace je přidělena za účelem finanční podpory činnosti příjemce.2.Dotace je poskytnuta účelově a lze jí použít takto: >na činnost ZŠ a MŠ Žalany - rekonstrukce podlah v učebnách a chodbách pavilonu A,vybavení kabinetů pro učitele a učebních prostor pro žáky nábytkem a didaktickými pomůckami,akce zájmového vzdělávání pro žáky 3.Dotace bude odeslána po podepsání smlouvy o dotaci oběma smluvními stranami na bankovní účet příjemce do 30.4.2019.4.Uznatelný náklad: vyhovuje zásadám efektivnosti,účelnosti a hospodárnosti.Článek IV.Práva a povinnosti Příjemce prohlašuje,že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: a) Použít dotaci za účelem,pro který byla dotace poskytnuta.b) Př...

Načteno

edesky.cz/d/2888035


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz