« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za 1. Q 2019 + zřízené PO Mateřská škola Rtyně nad Bílinou za 1. Q 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha MŠ k 31.3.2019
Příloha č.5 - A.4 <.>
<br> sestavená k 31.03.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA
<br> RTYNĚ NAD BÍLINOU 34
RTYNĚ NAD BÍLINOU417 62
<br> Název,sídlo,právní forma a předmět podnikání účetní jednotky,IČ
<br> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
<br> Příspěvková organizace
Předškolní vzdělávání
<br> 70983852IČ:Okamžik sestavení:
<br> Číslo
Název položky účet
<br> P.I <.>
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
<br> Majetek a závazky účetní jednotky
<br> Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 901
<br> 902
905
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Syntetický
položky
<br> OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
101 012,29 98 522,29
<br> 0,00 0,00
<br> 101 012,29 98 522,29
0,00 0,00
<br> P.II <.>
<br> 0,00 0,00 1 <.>
2 <.>
<br> 911
0,00 0,00
0,00 0,00
<br> 912
<br> 0,00 0,00
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
<br> 915 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00916
<br> 3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky
<br> Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky 4.906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> z transferů
<br> Krátkodobé podmíněné závazky předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
<br> Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
<br> Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 913
<br> 914
<br> 0,00 0,00
<br> Program IIS - QUIT,s.r.o <.>
1/6
<br>
<br> Číslo
Název položky účet
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Syntetický
položky
<br> OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00922
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 923 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00924
<br> 5 <.>...
Výkaz zisků a ztrát MŠ k 31.3.2019
sestavený k
<br> IČ
<br> 31.03.2019
<br> 7 0 8 3 8 5 29
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
<br> OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU
<br> Název nadřízeného orgánu
<br> 417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU
<br> podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>
Ministerstvo financí
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA
<br> RTYNĚ NAD BÍLINOU 34
RTYNĚ NAD BÍLINOU417 62
<br> Název,sídlo účetní jednotky,IČ
<br> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
<br> Číslo položky Hlavní činnost
<br> MINULÉ OBDOBÍ
Název položky
<br> Syntetický
účet
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
1 2 3 4
<br> Hospodářská
činnost Hlavní činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 0,00536 325,90 0,002 197 233,13
<br> I.Náklady z činnosti 0,00536 325,90 0,002 197 233,13
<br> 1.Spotřeba materiálu 0,0064 920,02501 0,00265 465,80
<br> 2.Spotřeba energie 0,000,00502 0,000,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0,000,00503 0,000,00
<br> 4.Prodané zboží 0,000,00504 0,000,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 0,000,00506 0,000,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 0,000,00507 0,000,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 0,000,00508 0,000,00
<br> 8.Opravy a udržování 0,000,00511 0,001 630,00
<br> 9.Cestovné 0,000,00512 0,000,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 0,000,00513 0,000,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,000,00516 0,000,00
<br> 12.Ostatní služby 0,0032 848,50518 0,00132 715,00
<br> 13.Mzdové náklady 0,00317 125,00521 0,001 291 463,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 0,00104 002,00524 0,00423 807,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 0,001 363,88525 0,005 236,29
<br> 16.Zákonné sociální náklady 0,006 117,50527 0,0028 503,04
<br> 17.Jiné sociální náklady 0,000,00528 0,000,00
<br> 18.Daň silniční 0,000,00531 0,000,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 0,000,00532 0,000,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 0,000,00538 0,000,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,000,00541 0,000,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 0,000,00542 0,000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 0,000,00543 0,000,00
<br> 2...
Rozvaha MŠ k 31.3.2019
OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU
<br> Název nadřízeného orgánu
<br> 417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU
<br> podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>
Ministerstvo financí
<br> ROZVAHA
<br> sestavená k
<br> IČ
<br> 31.03.2019
<br> 7 0 8 3 8 5 29
<br> (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA
<br> RTYNĚ NAD BÍLINOU 34
RTYNĚ NAD BÍLINOU417 62
<br> Název,sídlo účetní jednotky,IČ
<br> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
<br> Číslo položky
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> OBDOBÍ
<br> MINULÉ
Název položky Syntetický
<br> účet
BĚŽNÉ
<br> 1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 1 632 693,24 229 055,14327 653,50 1 305 039,74
<br> A.Stálá aktiva 327 653,50 0,00327 653,50 0,00
<br> I.Dlohodobý nehmotný majetek 9 358,00 0,009 358,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,000,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,000,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,000,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,000,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 358,00 0,009 358,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek
<br> 0,00 0,000,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0,000,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 318 295,50 0,00318 295,50 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,000,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,000,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,000,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí
<br> 0,00 0,000,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,000,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 318 295,50 0,00318 295,50 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
<br> 0,00 0,000,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0,000,00 ...
Hlavní kniha obce k 31..3.2019
Název SU
<br> Zůstatek
<br> DalMá dáti
<br> Počáteční stav Roční obraty Měsíční obraty
<br> Obec Rtyně nad Bílinou,IČO:00266574 KEO-W 1.11.273 / Ucu02
<br> Hlavní kniha (předvaha) analytická
strana:
<br> 14.4.2019
<br> 1 / 8
<br> SU AU Má dáti Dal Má dáti Dal Má dáti Dal
<br> zpracováno:
03/2019
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - KEO018 0000 140 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 427,00
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 140 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 427,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -Územní plán019 0000 407 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 019,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Povodňový plán019 0001 133 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 100,00
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 540 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 119,00
<br> Stavby - bytové domy Rtyně 136021 0100 26 829 874,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 829 874,40
<br> Stavby - bytové domy zástava021 0101 1 832 100,00 0,00 0,00 1 832 100,00 0,00 0,00 0,00
<br> Stavby - bytové domy pouze věcná břemena Rtyně 45,46,021 0102 2 400 000,00 0,00 1 832 100,00 0,00 0,00 0,00 4 232 100,00
<br> Stavby - budovy pro služby obyvatelstva Rtyně 34,145021 0200 4 360 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360 223,00
<br> Stavby - komunikace a veřejné osvětlení021 0400 3 908 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 908 177,00
<br> Stavby - ostatní stavby /kapličky,čekárny,vodohosp.opatř021 0600 63 820 347,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 820 347,30
<br> Stavby - vodovod Malhostice převod na SVS a.s.021 0700 0,00 0,00 1 826 769,00 0,00 1 826 769,00 0,00 1 826 769,00
<br> 021 Stavby 103 150 721,70 0,00 3 658 869,00 1 832 100,00 1 826 769,00 0,00 104 977 490,70
<br> Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí022 0000 3 180 384,00 0,00 0,00 46 704,00 0,00 0,00 3 133 680,00
<br> 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 3 180 384,00 0,00 0,00 46 704,00 0,00 0,00 3 133 680,00
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek028 0000 1 274 446,05 0,00 4 404,00 29 119,20 0,00 0,00 1 249 730,85
...
Příloha obce k 31.3.2019
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.3.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Rtyně nad Bílinou; IČO 00266574; Rtyně nad Bílinou 34,417 62 Rtyně nad Bílinou
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 14.4.2019 v 08:58
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> účetní jednotka nemá informace o omezení či ukončená své činnosti v dohledné budoucnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> předmět podnikání se nezměnil XXX XXXXX jiná změna činnosti nenastala <.>
<br> A.X.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) účtování opravných položek - vždy k 31.12.daného účetního období
b) způsob odpisování majetku - rovnoměrný
d) odpisy se účtují 1x ročně,vždy k 31.12.daného účetního období
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,platných ČÚS <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 149 272,23150 002,38
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 149 272,23150 002,38902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z d...
Výkaz zisků a ztrát obce k 31.3.2019
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.3.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Rtyně nad Bílinou; IČO 00266574; Rtyně nad Bílinou 34,417 62 Rtyně nad Bílinou
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 14.4.2019 v 08:44
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 2 098 224,46 11 247 938,21
<br> I.Náklady z činnosti 1 565 361,46 9 623 110,21
<br> 1.Spotřeba materiálu 20 624,00501 152 662,70
<br> 2.Spotřeba energie 18 716,95502 402 149,93
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 51 869,00511 808 202,25
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 8 470,00513 52 571,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 617 472,51518 2 443 035,84
<br> 13.Mzdové náklady 552 690,00521 2 281 771,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 122 676,00524 488 105,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 905,00525 3 226,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 500,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 153 034,00543 302 821,49
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 384 196,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 14 500,00554 34 900,00
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování o...
Rozvaha obce k 31.3.2019
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.3.2019
<br> Obec Rtyně nad Bílinou; IČO 00266574; Rtyně nad Bílinou 34,417 62 Rtyně nad Bílinou
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 14.4.2019 v 08:44
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 15 751 412,85 114 118 133,52129 869 546,37 110 768 752,63
<br> A.Stálá aktiva 15 751 412,85 104 499 904,51120 251 317,36 102 563 590,61
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 331 427,00 349 119,00680 546,00 349 119,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 140 427,00140 427,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 191 000,00 349 119,00540 119,00 349 119,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 15 419 985,85 99 734 785,51115 154 771,36 97 798 471,61
<br> 1.Pozemky 4 497 807,214 497 807,21 4 503 362,31031
<br> 2.Kulturní předměty 2,002,00 2,00032
<br> 3.Stavby 13 521 196,00 91 456 294,70104 977 490,70 89 629 525,70021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 649 059,00 2 484 621,003 133 680,00 2 484 621,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 249 730,851 249 730,85028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 180 960,601 180 960,60 1 180 960,60042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 115 100,00115 100,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 4 416 000,0...
Plnění rozpočtu obce k 31.3.2019
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.3.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Rtyně nad Bílinou Rtyně nad Bílinou 34,417 62 Rtyně nad Bílinou
<br> 002665742019 3
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 2 300 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000,00 681 417,4429,63 29,63
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 16 776,1483,88 83,88
<br> 0000 180 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 180 000,00 51 087,6728,38 28,38
<br> 0000 2 000 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00 526 334,4626,32 26,32
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 716 900,00 716 870,000,00 100,00
<br> 0000 4 800 000,001211 Daň z přidané hodnoty 4 800 000,00 1 179 224,4824,57 24,57
<br> 0000 1 000,001339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000,00 1 000,00100,00 100,00
<br> 0000 19 800,001361 Správní poplatky 19 800,00 6 120,0030,91 30,91
<br> 0000 40 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 40 000,00 15 841,2339,60 39,60
<br> 0000 1 200 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 200 000,00 40 826,183,40 3,40
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 170 100,00 170 100,000,00 100,00
<br> 10 560 800,00 11 447 800,00 3 405 597,600000 * 32,25 29,75
<br> 10 560 800,00 11 447 800,00 3 405 597,60000 ** 32,25 29,75
<br> 2411 168 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 168 000,00 42 331,2025,20 25,20
<br> 168 000,00 168 000,00 42 331,20Záležitosti pošt2411 * 25,20 25,20
<br> 168 000,00 168 000,00 42 331,20Činnosti spojů241 ** 25,20 25,20
<br> 3399 100 000,002321 Př...

Načteno

edesky.cz/d/2887434

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz