« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou - TJ Slavoj 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou
<br> uzavřená ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,dle 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,die Š 159 —— 170 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> mezi
<br> Poskytovatelem:
<br> Město Bečov nad Teplou
<br> náměstí 5.května 1,364 GA Bečov nad Teplou IČ:00254410
<br> číslo bankovního účtu: 800483389/0300 zastoupené starostou Miroslavem Neprašem
<br> Příjemcem:
<br> Tělovýchovná XXXXXXX XXXXXX Bečov nad Teplou,z.X.sídlo: Nová 450,364 64 Bečov nad Teplou ič:49751921
<br> Číslo bankovního Účtu: 125 197 898/0300 zastoupená předsedou Ing.Pavlem Špakem
<br> !.Výše dotace,uvolnění dotace a její účel
<br> 1.Poskytovatel poskytne příjemci na základě jeho písemné žádosti ze dne 18.února 2019,č.j.Bečov/170/2019,dotaci v souladu se schváleným rozpočtem města Bečov nad Teplou na rok 2019 (Usnesení č.7/4/2019 ze dne 22.února 2019) ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).Tato částka bude připsána příjemci na jeho účet uvedený vzáhlaví této smlouvy do 21 dnů od uzavřenítéto smlouvy <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí výše uvedené dotace je umožnit členům TJ Slavoj Bečov nad Teplou provozovat svou sportovní činnost a široké veřejnosti poskytnout prostor pro jejich volnočasové aktivity pod vedením zkušených trenérů z řad TJ.Tohoto účelu bude dosaženo v termínu do 31.12.2019 <.>
<br> Ii.Základní povinnosti příjemce
<br> 1.Při použití peněžních prostředků pocházejících z dotace je příjemce povšnen postupovat s péčí řádného hospodáře a dle ujednání této smlouvy.Příjemce je povinen použít poskytnuté peněžní prostředky výhradně k účelu stanovenému v čl.I.této smlouvy <.>
<br> 2.O užití poskytnutých peněžních prostředků vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci <.>
<br> Písemně finanční vypořádání dotace bude poskytovateli předloženo do 30.listopadu tohoto roku ...

Načteno

edesky.cz/d/2885003


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz