« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 3. 4. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 3. 4. 2019
Usnesení ze zasedání ZM Dolní Bousov č.3/2019 ze dne 3.4.2019
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo města Dolní Bousov (dále jen ZM)
<br>
<br> I.revokuje
<br> své předchozí usnesení ze dne 3.9.2018 v rozsahu stanovení určeného zastupitele pro
<br> pořízení změny č.1 (původně tehdejší místostarosta p.Josef Vynikal) a rozsahu změny č.1;
<br> II.bere na vědomí
<br> obsah změny č.1 územního plánu Dolní Bousov dle přílohy tohoto materiálu,včetně
<br> stanoviska č.j.013845/2019/KUSK ze dne 19.2.2019 vylučujícího významný vliv na
<br> předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura
<br> 2000 a které nepožaduje zpracování hodnocení vlivů změny na životní prostředí (tzv.SEA);
<br> III.schvaluje
<br> pořízení změny č.1 územního plánu Dolní Bousov tzv.zkráceným postupem;
<br> IV.rozhodlo
<br> a) že pořizovatelem změny č.1 bude Městský úřad Dolní Bousov,který si zajistil již dříve
<br> splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon územně plánovacích činností uzavřením
<br> příkazní smlouvy č.15-2018 s Ing.arch.Radkem Bočkem <,>
<br> b) že zodpovědným projektantem změny č.1 bude Ing.arch.XXX XXXXX <,>
<br> c) že tzv.určeným zastupitelem pro toto období zastupitelstva bude místostarosta města Pavel
<br> Kubeček;
<br> V.ukládá
<br> místostarostovi města Pavlu Kubečkovi,prostřednictvím pořizovatele,zajistit kompletní
<br> zpracování změny č.1 a její následné veřejné projednání <.>
<br> 2.ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
<br> věci č.<.> j.:UZSVM/SMB/1274/2019-SMBM <.>
<br> 3.ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.47/1,48/1,50/15 <,>
<br> 329/1,vše k.ú.Bechov,ve prospěch společnosti CETIN <.>
<br> 4.ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1027/15 k.ú.Dolní Bousov o výměře 1220 m²
<br> Vladimíru Bíškovi,bytem Na Sídlišti 457,Dolní Bousov.Cena stanovena 500 Kč/m² +
<br> DPH za díl „h“,300 Kč/m² + DPH za díl „g“,náklady spojené s prodejem uhradí kupující <.>
<br> 5.ZM schvaluje nabytí ...

Načteno

edesky.cz/d/2884919

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz