« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení projednání zprávy o uplatňování ÚP
Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
<br> Oddělení – úřad územního plánování
<br> Mírová 615,441 01 Podbořany
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/1285/2019/He
Č.J.: SÚ/8343/2019/Her
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> I.Herejková
415 237 538
herejkova@podborany.net
<br> DATUM: 5.4.2019
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení zahájení projednání
<br>
ZPRÁVY
<br> O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
<br> Městský úřad Podbořany,Stavební úřad,oddělení – úřad územního plánování
(dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),předkládá podle § 55 odst.1
stavebního zákona a § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") zastupitelstvu obce
<br> zprávu o uplatňování územního plánu obce Petrohrad <.>
<br>
<br> S odkazem na § 55 odts.1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst <.>
2 stavebního zákona zasíláme návrh zprávy o uplatňování ÚP Petrohrad jednotlivě
dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu <.>
<br>
<br> Zpráva o uplatňování ÚP Petrohrad
<br> je zveřejněna v úplném znění na elektronické úřední desce
<br> MěÚ Podbořany a na elektronické úřední desce obce Petrohrad
k veřejnému nahlédnutí
<br>
<br> od 5.4.2019 do 6.5.2019
<br> na MěÚ Podbořany,Stavební úřad,úřad územního plánování
<br> a dále na internetové adrese www.podborany.net
<br>
<br>
a na internetové adrese www.petrohrad-obec.cz
<br>
<br> Pořizovatel doručuje návrh Zprávy o uplatňování územního plánu
ÚP Petrohrad veřejnou vyhláškou <.>
<br>  Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od
obdržení zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření,ve kterém uvedou
požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a
územně plánovacích podkladů <.>
<br>  Krajsk...

Načteno

edesky.cz/d/2883933

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz