« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - StavebníPovolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavebniPovoleni.pdf 531,77 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Odbor výstavby,dopravy a ŽP
Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň 22
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ UMO5/1099/2015
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
beranji@plzen.eu
uXXbXyk
<br> Plzeň – Křimice,dne: 22.12.2015
Č.j.: UMO5/1267/2015
<br> CORTUSA GROUP s.r.o <.>,Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona ve
stavebním řízení přezkoumal podle § 108 aţ 114 stavebního zákona ţádost o stavební povolení,kterou
dne 13.11.2015 podal a doplnil 04.12.2015 <.>
CORTUSA GROUP s.r.o <.>,IČO 28019814,Žitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
(dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
I <.>
<br> Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> stavební povolení
na stavbu:
<br> 2x bytový dům Křimice,II.etapa - BD č.2
Plzeň 5 - Křimice,Žitná ul <.>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1097/150,v katastrálním území Křimice <.>
Stavba obsahuje:
SO 01 - novostavba bytového domu o 12 bytových jednotkách (6 bytů 3+kk,6 bytů 4+ kk)
1.PP: 9 parkovacích stání,společné vstupy,3sklepní kóje,2 krytá venkovní stání pro invalidy <,>
1.NP – 3NP vţdy: společné prostory,2 komory,2 bytové jednotky 3 + kk,2 bytové jednotky 4 + kk
Objekt BD bude napojen na inţenýrské sítě (plyn,elektro,voda,kanalizace – samostatné správní
řízení),dešťové vody budou svedeny do vsakovacího objektu o rozměru 25m x 2 m x 2m umístěném
v SZ části staveniště <.>
SO 02 - zeleň,komunikační a terénní úpravy,veřejné osvětlení,venkovní odstavné plochy pro 8
osobních vozidel,prostor pro umístění nádob na smíšený komunální odpad,apod <.>
<br> Č.j.UMO5/1267/2015
<br> -
<br> str.2
<br> vše dle projektové dokumentace vypracované Ing.Pangrácem,ČKAIT 0200731,VIII/2015
<br> Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.Stavba bude umístěna na pozemku č.par.1097/150 v katastrálním území Křimice
2.Stavba se povoluje podle dokumentace,ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu <.>
3.Stavbu bude provádět: odborná stavební firma <.>
4.Stavebník oznámí příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a termíny kontrolních
prohlídek <.>
5.Po ukončení výběrového řízení,nejpozději před zahájením prací,bude stavebníkem popř.jím
zmocněným zástupcem,doloţeno stavebnímu úřadu oprávnění stavebního podnikatele k provádění
prací (kopie výpisu z obchodního rejstříku) <.>
6.Stavebník oznámí stavebnímu úřadu osobu,která u stavebního podnikatele odpovídá za odborné
vedení provádění stavby - stavbyvedoucí <.>
7.Stavbu bude provádět stavební podnikatel (zhotovitel stavby) v souladu s ustanevením § 160
stavebního zákona č.183/2006 Sb <.>,který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím <.>
8.Na stavbě bude veden stavební deník <.>
9.Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby (obdrţí stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) a ponechá jej tam aţ do dokončení
stavby.Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy <.>
10.Při provádění stavby je nutno dodrţet všechny platné předpisy a normy.Při provádění stavby budou
dodrţena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb <.>,o obecných technických poţadavcích na výstavbu (ve
znění pozdějších předpisů),upravující poţadavky na provádění staveb a příslušné technické normy a
ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb <.>,o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát zdraví osob na staveništi,dále vyhl.č.501/2006Sb <.>,o
obecných poţadavcích na vyuţívání území,a příslušné technické normy <.>
11.Zhotovitel stavby je povinen v plném rozsahu dodrţet jednotlivá souhrnná a závazná stanoviska
dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení <.>
12.Zhotovitel stavby je povinen pro trvalé zabudování do stavby pouţít pouze takové výrobky <,>
které splňují technické poţadavky stanovené nařízením vlády č.163/2002 Sb <.>
13.Stavbou,ani během stavby,nedojde k negativní změně odtokových poměrů daného území <.>
14.Budou splněny podmínky poţárně bezpečnostního řešení stavby ze dne 30.11.2015 a 04.12.2015 <,>
vypracovaného Ludmilou Veselou,ČKAIT 0201133 a splněny veškeré poţadavky na zajištění
poţární bezpečnosti vyplývající z aktuálně platných norem a technických předpisů <.>
15.Veřejné prostranství nebude uţíváno pro potřeby zařízení staveniště <.>
16.V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno ţádat předem o souhlas příslušného
vlastníka a správce.Rovněţ případný zásah do soukromých poze...

Načteno

edesky.cz/d/288260

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz