« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Vyhlášení zápisu dětí do Mateřské školy Tisová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola Tisová,okres Tachov,příspěvková organizace
<br> Tisová 10,348 01
<br> lčo: eoetosag
<br> č.i.oqlulzotg
<br> Vydává
<br> Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro Školní rok2Ot9l2O20
<br> Na základě § 34.odst.3 a 4,zákana č.561,12004 sb.o předškolním vzdělávání
<br> /školský zákonf,vydává ředitelka Mateřské školy v Tisové XXXXX XXXXXXXXX
tato
<br> kritéria pro přijetí:
<br> X,<.> přednostně budou přijaty děti s povinnou předškolnídocházkou ze spádové oblasti
<br> llsoVa <.>
<br> 2.DětizespádovéoblastiTisová,kterédovršívěknejméně3letk31.8.2oL9,atood
nejstaršího k nejmladšímu <.>
<br> 3.Děti ze spádové oblastiTisová,které dovršívěk nejméně 3let k 31.12.2019,a to od
nejstaršího k nejmladšímu <.>
<br> 4,Děti z jiných spádových oblastí,které dovršívěk nejméně 3 let k 31,8.ZOtg,a to od
nejstaršího k nejmladšímu <.>
<br> 5.Ostatní <.>
<br> /l,-//.vTisové fuU'//
-/:/70.4.2OIg ředitelka MŠ Marta Kučífková
<br> Mateřska škola Tisová
okr.Tachov
<br> příspěvková or ganlzace
Ičo: 606 l0 549
<br> tel.: 374 78 78 45
Vyhlášení zápisu dětí do Mš
Vyhlášení zápisu dětí do MŠ tisová
<br> zápis dětí do Mateřské Školy Tisová okres Tachov,příspěvkové organizace pro škoIní rok
2aBl2o2o vYhlaŠuji na Čtvrtek 9.5.2019.Zápis proběhne v budově Mš od 1o,0o hodin do
Lz,oo hodin dopoledne a od 14,30 do 16,00 hodin odpoledne <.>
<br> K zápisu přineste:
<br> - Vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře_ Vyplněnou žádost o přijetí
- Občanský průkaz zákonného zástupce
- Rodný list dítěte
<br> Vydávání přihlášek:
<br> PřihláŠkY a Žádost si vYzvednete v mateřské škole od 23.5,2019 v pracovní dny od 7,00 do
15,30 hodin <.>
<br> Přiiímání přihlášek:
<br> PřihláŠkY a Žádosti o Přijetí přijímáme pouze v den zápisu 9.5.2019,datum na vyptněných
přihláškách a žádostech bude 9.5 2019 <.>
<br> Možnost nahlédnutí do spisu:
<br> Do spisu svého dítěte můžete nahlédnout 2.5.2019 od 7,00 do ],5,30 hodin <.>
<br> Vydání rozhodnutí:
<br> Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 17.5.2019 na weborr,ých stránkách obce
Tisová,v budově MŠ na nástěnce pod registračním číslem,které obdržíte v den zápisu <.>
<br> PÍsemné rozhodnutí si vyzvednete 17.5.2019 v ředitelně školy od 7,(X} do 16,00 hodin <.>
<br> V Tisové
<br> n.4.2019
<br> j <.>,J / <.>
<br>,{r:r,){
ředitelka Mš XXXXX XXXXXXXXX
<br> Mateřs!á škola Tlsová
okr.Tachov
<br>,"i8Ť,-3;i
i;uffi*"
<br> tel.: 37+ 78 78 45

Načteno

edesky.cz/d/2882429

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz