« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceVeřejnoprávní smlouva č. 1/2019 o poskytnutí dotace 1,5 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 o poskytnutí dotace dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Na základě Usnesení zastupitelstva obce Vrbčany č.1/2019_8 ze dne 12.2.2019 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení š 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> Čl.1 Smluvní strany
<br> 1.Obec Vrbčany
<br> IČ: 00235920
<br> se sídlem: Vrbčany 25.280 02
<br> bankovní účet č.: 8525151/0100
<br> zastoupena: Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> jako "poskytovatel dotace"
<br> X.ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PEČKY IČ: 61632236.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> se sídlem: Třída Jana Švermy 50,289 11 Pečky bankovní účet č.: 502865389/0800.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.zastoupena: P.Mgr.XXXXX XXXXX - farář
<br> jako "příjemce dotace"
<br> Čl.2 Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci V celkové částce 70 000 Kč,(slovy „sedmdesáttisíc korun českých“ na opravu zvonice u kostela sv.Václava v obci Vrbčany — nemovitá památka <.>
<br> Čl.3 Doba trvání smlouvy
<br> Tato smlouva se uzavírá na období do 31.07.2019 Smlouva zaniká:
<br> 1.Uplynutím doby trvání smlouvy 2.Dohodou smluvních stran
<br> 3.Výpovědí poskytovatele dotace doručenou písemně příjemci dotace v případě,že poruší některé stanovy této smlouvy.Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi
<br> 4.Zánikem smluvních stran bez právního nástupce
<br> Čl.4 Podmínky použití dotace
<br> 1.Poskytovatel dotaci poskytne převodem na účet příjemce <.>
<br> 2.V případě,že předmět smlouvy nebude realizován v době trvání této smlouvy,nevzniká příjemci na dotaci právní nárok <.>
<br> 3.Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutí do účetních dokladů příjemce dotace,týkajících se této smlouvy <.>
<br> 4.Pokud dojde v době dle č.3 této smlouvy ke zru...

Načteno

edesky.cz/d/2880541


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz