« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 3531 išií'l'ůl !Zl-MZE-l +321 '.1'
<br> 1 Spisová mv „wave,/201946212 iiliii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliili Č.j.: 18918/2019-MZE-16212 12131331 1 1 Ešner
<br> Vyřizuje: JUDr.|ng.XXXX XXXXXX,(XXX.Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Stanek©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 3.4.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplněni některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesni zákon"),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle & 51a lesního zakona nasledující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení 5 31 odst.6,5 32 odst.1 a 5 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.V lesích na území České republiky,svýjimkou lesů na uzemi národních parků ajejich ochranných pásem,se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 2.V lesích na území,které je tvořeno katastrálními územími,jež jsou uvedena v příloze č.1 tohoto opatření obecné povahy,která je jeho nedílnou součástí
<br> 2.1.se stanoví,že vlastník lesa není povinen používatjako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledavat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 2.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněná do 5 leta lesní porosty na ní zajištěny do 10 le...

Načteno

edesky.cz/d/2878064

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz