« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Změna územního plánu č. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prilohy-a-mapa.pdf
Obec Dřevěnice
Dřevěnice 56,507 13
<br>
<br> Opatření obecné povahy č.….<.>
<br> Změna č.1 Územního plánu Dřevěnice
<br> Zastupitelstvo obce Dřevěnice,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,za použití
ustanovení § 43 odst.4 stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,po projednání na zasedání
zastupitelstva dne.<.> v souladu s ustanovením §54 odst.2 stavebního zákona
<br>
<br>
v y d á v á
<br>
ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘEVĚNICE
formou opatření obecné povahy č.….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh Změny č.1 k projednání dle § 52 stavebního zákona
<br>
<br>
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘEVĚNICE
<br>
Projektant:
<br> REGIO,projektový ateliér s.r.o <.>
<br>
Autorský kolektiv: Ing.arch.XXXX XXXXXXXX,RNDr.XXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,XXXXX XXXXX <,>
XXXXX XXXXXXXXX,XXX XXXXXXXX,Ing.Zlata Machačová,Ing.XXXXXX XXXXX
<br>
<br> Objednatel: Obec Dřevěnice
<br>
<br> Návrh: Říjen 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
Změna č.1
<br> - Textová část
<br> - Výkres základního členění území 1:5000
<br> - Hlavní výkres 1:5000
<br> - Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací (výřez) 1:5000
<br>
<br> Odůvodnění Změny č.1
- Textová část
<br> - Příloha č.1 – Textová část územního plánu s vyznačením změn
<br> - Koordinační výkres 1:5000
<br> - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000
<br> - Výkres širších vztahů 1:100 000
<br>
<br> Změna č.1 Územního plánu Dětenice
<br>
<br>
REGIO,projektový ateliér s.r.o 3
<br>
Změna č.1 Územního plánu Dřevěnice – textová část
<br>
Územní plán Dřevěnice vydaný dne 7.12.2011 (nabytí účinnosti 23.12.2017) se ...
verejna-vyhlaska-oznameni-o-konani-verejneho-projednani-navrhu-zmeny-c-1-up-drevenice.pdf
Městský úřad Jičín – odbor územního plánování a rozvoje města
odd.Úřad územního plánování
<br> 506 01 Jičín,Žižkovo náměstí 18
<br>
Č.j.: MuJc/2019/4526/UP/Zda Jičín,dne 18.2.2019
<br>
Oprávněná úřední osoba:
XXXXX XXXXXXX,DiS.– referent odboru územního plánování a rozvoje města MěÚ Jičín
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Jičín,odbor územního plánování a rozvoje města – odd.Úřad územního plánování -
jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Dřevěnice dle ustanovení § 6 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona a v souladu se
zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění oznamuje:
<br>
konání VEŘEJNÉHO projednání
<br> NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘEVĚNICE
s odborným výkladem projektanta <,>
<br> které se bude konat
<br> dne 1.4.2019 od 1500hodin
v budově OBECNÍHO ÚŘADU obce DŘEVĚNICE č.p.56
<br>
<br> úplné znění návrhu Změny č.1 Územního plánu Dřevěnice
bude vystaveno k veřejnému nahlédnutí
<br> od 20.2.2019 do 8.4.2019
<br> v tištěné podobě na odboru územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín,budova 17 <.>
listopadu 16,Jičín a na Obecním úřadu obce Dřevěnice se sídlem Dřevěnice č.p.56 a současně v
elektronické podobě na internetových úředních deskách Městského úřadu Jičín (www.mujicin.cz) a
Obecního úřadu Dřevěnice (www.drevenice.org) <.>
<br> V souladu s ustanovením §52 odst.2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu Změny č.1
územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný
investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“) <.>
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 8.4.2019) může každý k návrhu územního
plánu uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou <.>
Dotčené orgány a krajský...

Načteno

edesky.cz/d/2873013

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz