« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška stavebního úřadu D. Bousov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška stavebního úřadu D. Bousov
Č.j.MUDB/0805/2019/kra
str.2
<br>
<br>
<br> Městský úřad Dolní Bousov
STAVEBNÍ ÚŘAD 1.STUPNĚ
<br> nám.T.G.Masaryka 1,294 04 Dolní Bousov tel.326396176
<br> stavebni1@dolni-bousov.cz
<br> Spis.zn.:
<br> Č.j.:
MUDB/0419/2019/Kr
MUDB/0805/2019/kra
<br> Dolní Bousov 2.4.2019
<br> Vyřizuje:
M.Králová
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Dolní Bousov,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 18.2.2019 podal
<br> Vojtěch Janků,nar.17.1.1985,Na Radouči 1245,XXXXX XXXXXXXX II,XXX XX XXXXX XXXXXXXX X
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
s c h v a l u j e z m ě n u s t a v e b n í h o z á m ě r u
na stavbu:
rodinný dům
Rabakov
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.228/2 (ovocný sad) v katastrálním území Rabakov <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> · zděný jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím,asymetrickou sedlovou střechou max.výšky od přilehlého terénu 6,8 m,o půdorysném rozměru obdélníka 16,25 x 10,5 m,umístěný ve východní části pozemku p.č.228/2,a to jeho kratší stranou nejméně 2,35 m od hranice s pozemkem p.č.228/1 a 16,09 až 20,99 m od hranice s pozemkem p.č.225/1
<br> · retenční nádrž dešťových vod a zasakovací štěrková zóna
<br> · jímka splaškových vod umístěná na pozemku p.č.228/2 východním směrem od rodinného domu,vše k.ú.Rakakov
<br> II.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.Stavba rodinného domu o půdorysném rozměru obdélníka 16,25 x 10,5 m bude umístěna ve východní části pozemku p.č.228/2,a to jeho kratší stranou nejméně 2,35 m od hra...

Načteno

edesky.cz/d/2862224

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz