« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
<br> uzavřené podle & IOa odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s g 159 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů Poskytovatel: Skupinový vodovod Svitavy,dobrovolný svazek obcí Sídlo: T.G.Masaryka 5/35,568 02 Svitavy IČ: 60891068 DIČ: C260891068 Bankovní spojení : Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Svitavy Číslo účtu: 1283358399/0800 J ednající: Ing.XXXXX XXXXX,jednatel svazku (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné a Příjemce: obec Koclířov Sídlo: Koclířov 123,PSČ 569 11 Koclířov IČ: 00276839 DIČ: (3200276839 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Svitavy Číslo účtu: 1283344309/0800 Jednající: J iří Tesař,starosta obce
<br> (dále jen „Příjemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:
<br> Článek I.Předmět smlouvy
<br> 1.Mezi smluvními stranami byla dne 23.3.2086 uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“),jejímž předmětem je účelové poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Skupinového vodovodu Svitavy na financování přípravy a realizace investiční akce pod názvem „Vodovod Koclířov“ <.>
<br> 2.Obec Koclířov vprůběhu roku 2018 zajistila výběr zhotovitele stavebních prací vrámci této investiční akce a zároveň požádala o podporu jejího financování v rámci Programu na financování vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Pardubického kraje <.>
<br> 3.Obě smluvní strany se dohodly 0 navýšení dotace z rozpočtových prostředků Skupinového vodovodu Svitavy na financování přípravy a realizace investiční akce pod názvem „Vodovod Koclířov“ na celkovou částku 7300000 Kč <.>
<br> Čiánek 11.Změna smlouvy
<br> Článek II.odstavec 1 smlouvy o poskytnutí dotace se mění a nově zní takto:
<br> 1 <.>
<br> Dotace specifikovaná v čl.1 smlouvy se poskytuje ve výši Kč 7300000 Kč,slovy: sedmmilionůtíístatisíc <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2859504


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz