« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Kapacitní možnosti vodovodu pro veřejnou potřebu dle jednotlivých lokalit

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20151218065459707.pdf 463,03 kB

HlllllllllllllllIlłflllllIIIIIIHILIIŠIIlllillllllllll
<br> VP 02334
<br>
<br> ˇ- i* P“ 0'21 vooánna stanu a.a <.>
- O-2015f04772 8 4.12.2015 12:09:00 v.v
VGŮA TR Obycejne
nr v.<.>.V Č.dop <.>
<br>
<br>.<.> z,_ <.>,wf-łvfl
AL A443
'J' ".JG-_' \ fl
<.> „.z* 40-;.ˇ ıktuı
'ànĹ-ì RLHŠÍÍI y
<br>.<.>.__-„__n-
<br> Váš dopis zn.: _ 210m- “ <.>,v l v,-
<.> Zatím:` V.ĚQŠŠĚQ.: uš „Ěé §15,b Magıstrat mesta Plzne,Odbor správy
l aaa 0 “
<br> Naše zn.z 2015/04772._ trh/D 5 na.mfľasľľukfllľy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V.<.> _,Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA
<,> Ífylľłzulü íäăääìš ŠŠHAÚ- -- -- = Palackého náměstí 30/6
+420377413552' ~ 301 00 Plzeňs-Jižnirředmësfl
E-mail: ludvik.nesnida1@Vodarna.cz
<br> ' 3.12.2015
<br> Datum:
<br> Kagocitm' možnosti vodovodu pro veřez'nou potřebu dle iednotlı'vz'ch lokalit
<br> Vážený pane Vedoucí <,>
<br> na základě realizace některých technických Opatření na vodovodu V majetku města Plzně
V průběhu letošního roku 'došlo---kel-změnámfimajfíeí~pozitivvní~~vliv na některé lokality,V nichž
- dosud byly problémy S kapacitou V rozvodně Síti.Jedním Se zásadních opatření byla realizace
obnovy a posílení vodovodu Nová Hospoda - Valcha ~ Litice,které Se pozitivně projevilo
především V oblasti Valcha,Lhota u Dobřan a v Liticích <.>
<br> Dalším technickým opatřením byla rekonstrukce ČS Úhlavská,ze které je dodávána XXXX do
'oblasti Slovan,Bručně,Hradiště a“ Koterova.Po realizaci výše zmíněných akcí byla _
provedena za účelem ověření účinnosti těchto opatření měrná kampaň a přepočet zbytkové
kapacity vodovodní Sítě na matematickém.modelu Vodovodu Plzeň,na jejichž výsledcích je
možné odstoupit od Současnéhc striktního Zákazu připojování nových odběratelů <.>
u.Mýš.e_uv:edeným_způsobem.<.>,Získaná Wkapacita.Vodovodu je omezená a neřeší definitivním
Způsobern koncepci zásobování problematických lokalit pitnou vodou (Vybudování
vödárěn'ských Souborů Litice a Ostrá Hůrká;“““:“`.““.“).““ “ - “ fl
<br>.Na druhou Stranu.Se dle našich provozníchnzkušeností a rovněž již zmíněného přepočtu na-
matematickěmwnaodelu--fl-vodovodnív-Sítě situace -' azně zhoršila V lokalitě Červený Hrádek <,>
v_ lokalitě Křimice - západní ' část a lokalitě.Božkov,kde naopak z důvodu plnění
legislativních povinností provozovatele a majitele vodovodu' je nezbytně další připojování
odběratelů pozastavit (Zákon č.274/200-1-flSb.O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu,§ "8,odst.5).Tento Stop Stav by měl být následně zrušen po vybudování
Vodárenského Souboru Švabiny Il - Holý Vrch (Červený Hrádek),posílením 'Vodovodního
řadu V západním městě (fiimice - západní část) a po Vybudování akumulace a posílení ČS
(Božkov).- ` -
Dovolujeme Si Vás požádat z titulu vlastníka vodovodu O předání informace o kapacitních
možnostech Vodovodní sítě na území města Plzně příslušným městským obvodůrn <.>
<br> V případě lokalit S uvolněnou kapacitou bude za naší Společnost dodržen postup důkladně
evidence všech žadatelů o Vodovodní přípojky.P0 vyčerpání modelem garantované minimální-
Zbytkově kapacity pro danou lokalitu bude následovat přepočet (aktualizace) Zbytko'vě
kapacity Sítě V daně lokalitě <.>
<br> VODÁRNA PLZEŇ a.S <.>
<br> Malostranská 2,č.13.143,317 68 Plzeň
<br> Tel.: +420 377 413 l H - Fax: +420 377 413 555 ‹ E-mail: mail@vodama.cz ° WWW.vodama.cz
Společnostje Zapsána V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Plzní oddíl B,vložka 574
iČ: 25205625 = DIČ: C225205625
<br> Bankovní Spojení: KB Plzeň~mě5to,č.ú.: 650331 1/0100
<br>.l Sme k dispozici pro případně doplnění informací <.>
_,“Děkujeme za spolupráci <.>
<br> Spažaxávèxn '
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Miloslav Voľrý
generální ředitel __
<br>
<br>
<br>
<br> " “ “
<br>
<br>
<br> Seznam-lokalitSuvolněnou'kapacitouë- X' příloha
<br> Kopie _
v PR,VRV PM,VOTDV,VZU
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚMO 6
Litice - Sever _ min.garantovaná kamitaLìl/s.-
Litice - jih - XXX.garantovaná kapacita X,X l/S
<br>
<br>.nv-TL v '-^“
„v Len-,LM
<br> "vv-_" '._
4 *'L'ˇm' _'.W' zljìľę-ęı-ř
<.> v.a
<br>
<br> __-vn
vfl" -
<,> ná-_
'x'
<br>
<br>
<br>
<br> -h-.vĹ--ä _ _,__- __
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VoDÁRNn PLZEŇ a.s <.>
Malostranská 2,Č.p.143,317 68 Plzeň
Tel.: +420 377 413 l H ° Fax: +420 377 413 555 fl E-mail: mail@vodarna.cz - Www.vodarna.cz
<br> Společnost'je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Plzni oddíl B,Vložka S74
lČ: 25205625 fl DlC: CZ25205625
<br> Bankovní Spojení: KB Plzeň-město,Č.ú : 65033ì 1/0100
<br> Ĺñtłłľłř'ii
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> l
š
ł
<br>
<br> vooáann Plzen a.s <.>


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz