« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Rozhodnutí - Úplná uzavírka ŽP Velvěty - směr Sezemice + účelová komunikace 20.5.-23.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_664012367_0_001_uzavirka_ppc_981_969_Velvety_SZDC-s.o._rozhodnuti.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Č.j.: Vyřizuje / telefon: V Teplicích dne:
MgMT/032046/2019
OD/Pok/UUK
<br> Ing.Zdenka Pokošová/417 510 931
pokosova@teplice.cz
<br> 02.04.2019
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát města Teplice,odbor dopravy,příslušný silniční správní úřad
ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“),v řízení o žádosti o povolení úplné uzavírky provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci (p.p.č.981,p.p.č.969,k.ú.Velvěty),podané dne 18.03.2019
žadatelem:
<br> Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,Dlážděná 1003/7 <,>
110 00 Praha - Nové Město,IČ: 709 94 234
<br> v z <.>
<br> Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,Oblastní ředitelství Ústí nad Labem <,>
Železničářská 1386/31,400 03 Ústí nad Labem,IČ: 709 94 234 <,>
<br> podle ustanovení § 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích,v souladu s ustanovením § 39 odst <.>
4 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> p o v o l u j e
<br> žadateli úplnou uzavírku provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci (p.p.č.981,p.p.č.969 <,>
k.ú.Velvěty) v místě železničního přejezdu č.P2083,a to na dobu od 20.05.2019 od 07:00 hod <.>
do 23.05.2019 do 20:00 hod.z důvodu souvislé výměny kolejnic <.>
<br> Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: XXXXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br> Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1.Předmětný úsek veřejně přístupné účelové komunikace bude úplně uzavřen maximálně v termínu
<br> ohraničeném tímto rozhodnutím,a to konkrétně po dobu výše uvedenou <.>
2.Dopravní značky budou umístěny v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích vydaným odborem dopravy Magistrátu města Teplice dne 21.03.2019
(č.j.: MgMT/03204...
priloha_664012261_0_001_uzavirka_III_25823_Velvety_SZDC-s.o._rozhodnuti.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Č.j.: Vyřizuje / telefon: V Teplicích dne:
MgMT/032045/2019
OD/Pok/US
<br> Ing.Zdenka Pokošová / 417 510 931
pokosova@teplice.cz
<br> 01.04.2019
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát města Teplice,odbor dopravy,příslušný silniční správní úřad
ve věcech silnic podle ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),v řízení
o žádosti o povolení úplné uzavírky provozu na silnici III.třídy č.25823 ve Velvětech a nařízení
objížďky,podané dne 18.03.2019 žadatelem:
<br> Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,Dlážděná 1003/7 <,>
110 00 Praha - Nové Město,IČ: 709 94 234
<br> v z <.>
<br> Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,Oblastní ředitelství Ústí nad Labem <,>
Železničářská 1386/31,400 03 Ústí nad Labem,IČ: 709 94 234 <,>
<br> podle ustanovení § 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích,v souladu s ustanovením § 39 odst <.>
4 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> p o v o l u j e
<br> žadateli úplnou uzavírku provozu na silnici III.třídy č.25823 ve Velvětech v místě železničního
přejezdu č.P2084 (drážní kilometr 11,905),a to na dobu od 20.05.2019 od 07:00 hod.do 23.05.2019
do 20:00 hod.z důvodu souvislé výměny kolejnic <.>
<br> n a ř i z u j e
<br> objížďku se stanovenou trasou: silnice III/25822,II/258,III/25817,III/25336,III/25823 (směr Rtyně
nad Bílinou,Sezemice,Velvěty),a to obousměrně <.>
<br> Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: XXXXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br> Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1.Předmětný úsek silnice bude úplně uzavřen maximálně v termínu ohraničeném tímto rozhodnutím <,>
<br> a to konkrétně po dobu výše uvedenou <.>
2.Dopravní značky budou umístěny v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komun...

Načteno

edesky.cz/d/2856165

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz