« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV č.1/2016 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bečov nad Teplou a obcích Vodná a Krásný Jez

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3.STRANA
1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 1)
<br> 2)
<br>
<br> Sbér a svoz objemného odpadu je zajiét’ovén celoroéné jeho odebirénim na sbérném
misté v Beéové nad Teplou (Karlovarské ul.u bylvalého objektu Blex) primo do zvléétnich
sbérnych na’dob k tomuto sbéru uréenych <.>
<br> Shromaéd’ovéni objemného odpadu podléhé poiadavkflm stanovenYm v 6!.3 odst.4 <.>
<br> CI.6
Shromaid’ovéni smésného komunélniho odpadu
<br> Smésny komunélnl’ odpad se shromaid’uje do sbérnYch nédob.Pro 053er této vyhlééky
se sbérnymi nédobami rozuméji:
<br> typizované sbérné nédoby (popelnice) uréené ke shromaid’ovéni smésného
komunélm’ho odpadu <,>
<br> odpadkové koée,které jsou umistény na verejnych prostranstvich v obci,slouéici pro
odklédéni drobného smésného komunélm’ho odpadu <.>
<br> Stanoviété sbérnSICh nédob je misto,kde jsou sbérné nédoby trvale nebo prechodné
uml'stény za L'Jéelem da|éiho naklédéni se smésnym komunélm’m odpadem oprévnénou
osobou.Stanoviété sbémych nédob jsou individuélni nebo spoleéné pro vice uZivatelO <.>
<br> (3|.7
Naklédéni se stavebnim odpadem
<br> Stavebnim odpadem se rozumi stavebni a demoliéni odpad.Stavebm’ odpad neni
odpadem komunélnim <.>
<br> Stavebni odpad Ize pouiit,predat 6i odstranit pouze zékonem stanovenym zpflsobem <.>
<br> Pro odloieni stavebniho odpadu je moiné objednat svoz stavebniho odpadu pres
Méstskou spoleénost Beéov,s.r.o,které stavebm’ odpad odveze za Uplatu.Objednévky
pfijimé Méstské spoleénost Beéov,s.r.o <.>
<br> (3|.8
Zévéreéné ustanoveni
<br> Nabytl’m Uéinnosti této vyhlééky se zruéuje Obecné zévazné vyhlééka mésta
é.2/2002,0 stanovenl’ systému shromaid’ovém’,sbéru,prepravy,tfidéni,vyuiivénl’
aodstrafiovéni komunélnich odpadfl a naklédéni se stavebnim odpadem na L'Jzeml'
<br> Mésta Beéov nad Teplou,obci Vodné a Kra’sny Jez <.>
<br> Tato vyhlééka nabyvé L’Jéinnosti 15.dnem po dni vyhlééem’ <.>
<br>
<br>
Miroslav ' praé
mistostarosta
<br> vv,v,<,>,v ‘5”! 14“ 111,3.‘
Vyveseno na urednl desce obecnlho uradu dnem; 31.19% «AK/é.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <...
2.STRANA
1)
2)
<br> 1)
<br> CI.3
Shromaid’ovéni tfidéného odpadu
<br> Tfidény odpad je shromaid’ovén do zvléétm’ch sbérnych nédob <.>
<br> Zviéétni sbérné nédoby jsou umistény na téchto stanoviétich:
Karlovarské (kfiiovatka Sokoiov) — papir,plasty,skio
Karlovarské (autzastévka) - papir,plasty,skio
Kostelni — papir,plasty,sklo
<br> Nédraéi CD — papir,piasty,sklo
<br> Nédraini (u mostu) — papir,plasty,sklo
<br> Némésti 5.kvétna (u poéty) — papir,plasty,skio
Nové (panela'ky) — papir,piasty,sklo,bio
<br> Rybéfské — papir,plasty,sklo,bio
<br> Skolni’ (obchodni di‘iim) -— papir,plasty,skio
<br> Skolni’ (ZS a MS) — papir,plasty,sklo,bio
<br> Skolni zahrada — bio
<br> Skolni (u hibitova) — papir,plasty,sklo
<br> Skolni u 6.p.464 — bio
<br> TouZimské - bio
<br> Uzké — papir,piasty,sklo,bio
<br> U Trati — papir,plasty,sklo
<br> Vodné — papir,piasty,sklo
<br> Krésny Jez — papir,plasty,sklo
<br> Zvléétni sbérné nédoby jsou barevné odliéeny a oznaéeny piisluénS/mi népisy:
<br> a) Biologické odpady,barva hnéda’
b) Pap/’r,barva modré <,>
<br> c) Plasty,PET Iahve,ban/a iluté <,>
d) Sk/o,ban/a ze/ené <,>
<br> Do zvléétnl’ch sbérnYch nédob je zakézéno uklédat jiné sloiky komunélnich odpadlfi,neé
pro které jsou uréeny <.>
<br> 6|.4
Sbér a svoz nebezpeénYch sloiek komunélniho odpadu
<br> Sbér a svoz nebezpeénych sloiek komunélniho odpadu” je zajiét’ovén ceioroéné jejich
odebira’nim na sbérném misté v Beéové nad Teplou (Karlovarské ul.u byvalého objektu
Blex) pfimo do zvléétm’ch sbérnych nédob k tomuto sbéru uréenYch <.>
<br> Shromaid’ovéni nebezpeénych sloiek komunélniho odpadu podléhé poiadavkflm
stanovenym v él.3 odst.4 <.>
<br> 6|.5
Sbér a svoz objemného odpadu
<br> Objemny odpad je takovy odpad,ktery vzhiedem ke svy'Im rozmérflm nemfiiie byt
umistén do sbémYch nédob (napf.koberoe,matrace,nébyz‘ek) <.>
<br>
<br> 2) Vyhlééka Ministerstva Zivotniho prostfedi c.381/2001 8b <.>,kterou se stanovi Katalog odpadfi,Seznam
nebezpeénych odpadfl a seznamy odpadfl a stétfl pro (16er vyvozu,dovozu a tranzitu ...
1.STRANA
Mésto Beéov nad Teplou
Zastupitelstvo Mésta Beéov nad Teplou
Obecné zévazné vyhlééka
Mésta Beéov nad Teplou
é.1/2016
<br> 0 stanoveni systému shromaid’ovéni,sbéru,pfepravy,tfidéni,vyuiivéni
a odstrafiovéni komunélnich odpadfi a naklédéni se stavebnim odpadem na azemi
Mésta Beéov nad Teplou a obci Vodné a Krésny Jez <.>
<br> 1 é
<br> usneslo vydat na za’kladé § 17 odst.2 zékona 52.185/2001 8b <.>,0 odpadech a o zméfié /
néktechh daléich zékonfl,ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl (déle jen,<,> zékon o odpadech“),a
v souladu 3 § 10 pism.d) 3 § 84 odst.2 pism.h) zékona é.128/2000 8b <.>,0 obcich (obecnl'
zfizem’),ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (dale jen,<,> zékon o obcich“),tuto obecné zévaznou
vyhlééku:
<br> CI.1
Uvodni ustanoveni
<br> Tato obecné zévazné vyhlééka (déle jen,<,> vyhlééka“) stanovuje systém shromaid’ovéni <,>
sbéru,pfepravy,tfidéni,vyuZ/véni a odstrafiovéni komunélm’ch odpadfi vznikajicich na
L'Jzemi Mésta Beéov nad Teplou a obci Vodné a Krésny Jez,véetné naklédém’ se stavebnim
odpadem” <.>
<br> CI.2
Tfidéni komunélniho odpadu
<br> 1) Komunélni odpad se tfidi na sloiky:
<br> a) Bio/ogické odpady rostlinného pilvodu
b) Pap/r <,>
<br> C) Plasty Véetné PET/ahvi <,>
<br> d) Sk/o <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpeéne’ odpady <,>
<br> g) Objemny odpad <,>
<br> h) Smésny komunélni odpad <.>
<br> 2) Smésnym komunélnim odpadem se rozumi zbyly komunélni odpad po stanoveném
vytfidéni podle odstavce 1 pism.a),b),c),d),e),f) a g) <.>
<br>
<br> 1) Vyhlééka Ministerstva iivotniho prostfedi é.381/2001 8b <.>,kterou se stanovi Katalog odpadfl,Seznam
nebezpeénych odpadfi a seznamy odpadfi a stétL": pro 06er vyivozu,dovozu a tranzitu odpadfi a postup pfi
udélovéni souhlasu k vilvozu,dovozu a tranzitu odpadfi (Katalog odpadfi)
<br> 1
<br>,/ 1 1'
Zastupitelstvo Mésta Beéov nad Teplou se na svém zasedém’ dne‘»’.r.-.E Usnesenim c/ékd /

Načteno

edesky.cz/d/2849801

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz