« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV Č. 2/2016 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DRUHÁ STRANA
202/1990 Sb‘ - o loteriich a jiny’ch podobnYch hréch — posiedm’ stav textu
<br>
<br> §2
<br> 1
Loteriemi a jinymi podobnymi hrami jsou zejména: i
a) penéiité nebo vécné Ioterie,pfi nicthe provozovatelem vydén podle herniho plénu uréeny poéet [0st s pofadovymi (:isly.Jsou-Ii Iosy 1
rozdéleny do nékolika sérii,musi kaidé série obsahovat stejny poéet 103121 a kaidy los musi by’t oznaéen vedle pofadového éisla i
oznaéem’m série.Prodejni cena Iosu kaidé loterie musi byt stejna’ ve véech se’riich.Do slosovéni se zahrnou véechny vydané losy;
b) tomboly,pfi nichz se do slosovém’ zahrnou pouze prodané losy,Losy se prodévaji a vy'hry vydévaji v den 3 na misté slosova’ni;
c) éx’selné loterie,u nichz neni pfedem uréen ani poéet L’ICastnikfl,ani vyée hernf jistiny,kterou se rozumf nésdbek poétu vydany’ch 10st
a prodejm’ ceny za jeden los.Vyhra se vypoéitévé podle poétu vyhercfi a L'Jhrnné vyiée vkladfl (sézek) pfedem stanovenym podilem <,>
popfipadé se stanovi nésobkem vkladu (sézky) podle toho,jak z omezeného poétu éx’se! taieny’Ich pfi slosovém’ uhodl uéastnik podle
herm’ho plénu uréeny’ poéet taZenych éisel;
d) okamiité Ioterie,pfi nichZ Uéastm’k hry,v provozovatelem stanovenych obdobich,na vyznaéené,a2 do doby koupé zakryté éésti
sézkového tiketu nebo losu,jejim setfem'm po uhrazeni vkladu zjisti pfipadnou vyhru nebo prohru;
e) sézkové hry provozované pomocf elektronicky nebo elektronickomechanicky fizenflch vyhernich hracx’ch pfistrojfl nebo podobnych
zafl’zeni (da’le jen "vyherni hraci pfistroje");
f) sézkové hry,pfi niché je vyhra podminéna uhodnutim sportovnich vysledkfl nebo pofadi ve sponovnfch soutézich,zévodech a vyée
vyhryje zévisla’ na poméru poétu vy’hercfl k cetkové vyéi vkladfl (sézek) a pfedem stanovenému podilu vyher;
g) sa’zkove’ hry provozované pomocf zviéétniho druhu 2etonfl s kombinaci patnécti éisel v éiselné Fadé od jedné do devadeséti,pfi
kten’lch nenf piedem uréen poéet UCastm’kfl a XXX vyée herni jistiny.Losovém’ Xe provédi vefejné za pomoci mechanického zafizeni ...
PRVNÍ STRANA
Mésto Beéov nad Teplou Zastupitelstvo Mésta Beéov nad Teplou Obecné zévazné vyhlééka Mésta Beéov nad Teplou é.2/2016,0 regulaci provozovéni loterii a jinych podobnych her Zastupitelstvo Mésta Becov nad Teplou se na svém zasedam’ dnewflimwfiu usnesem’m 0141:2113; usneslo vydat na zékladé § 50 odst.4 zakona c 202/1990 8b <.>,0 loteriich a jinych podobnfch hréch V6 zném’ pozdéjsmh predpisu (dale Jen,<,> zak0n 0 loterhch“) a V souladu 5 § 10 plsm.d),(3‘ 35 21 § 84 odst.2 pism.h) zékona é.128/2000 8b <.>,0 obcfch (obecm’ zfi'zenfi,V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi,tuto obecné zévaznou vyh1é§ku (déle jen,<,> Vyh1é§ka“): Clz’mek 1 Zfikaz provozovéni Na celém fizemi Mésta Beéov nad Teplou se zakazuje provozovéni: Vyhemich hracich pfl’strojfi dle § 2 p1’sm.e) zékona 0 loteriich é1ének 2 Uéinnost Tato vyhlééka nabj/Vé L'léinnosti 01.01.2017.Miroslavlhlepras Starostka mésta mistostarosta v v r y,= " <1,1' ’ Vyveseno na uredm desce dne: <.>

Načteno

edesky.cz/d/2849800

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz