« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV 1/2012 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1/2012, o místním poplatku ze psů
hmmm m „ =;
<br> Město Bečov nad Tepšou
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2012,o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo města Bečova nad Teplou se na svém zasedání dne 18.09 2012 usnesenímc.11/04/06 usneslo vydat na základě „$,14 odst.2 zákonač.565l1990 Sb <.>,o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a 5 10 písm d) á š 84 odst 2 písm.b) zákonač.12812000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhiášku:
<br> _ č|.1 Uvodní ustanoveni
<br> Město Bečov nad Teplou touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Bečov nad Teptou2.Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> čl.2 Správa poptatků
<br> Správu poplatku vykonává Městský úřad Bečov nad Teplou (dále jen „správce poplatku“).4
<br> Čl.3
<br> Ohlašovaci povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Stejným zpusobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.(3) v ohlášení držitel psa uvedes
<br> a.jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,místo podnikání,popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede těž osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b.čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti
<br> 23% 2 zákona c.565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> 25 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 25 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> 45 14 odst.3 zákona č.585/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předp...

Načteno

edesky.cz/d/2849798

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz