« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV 4/2012 o místním poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 4/2012
FW
<br> Město Bečov nad Teplou
<br> Obecně závazná vyhláška č.4/2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo města Bečova nad Teplou se na svém zasedání dne 18.09.2012 2012 usnesením č.11104106 usneslo vydat na základě š 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Město Bečov nad Teplou touto vyhláškou zavádí mistni poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dáie jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Bečov nad Teplou (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2 Poplatník
<br> (1) Poplatek platí:
<br> a) fyzická osoba:
<br> 1.která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu další 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má—íi ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo spr...

Načteno

edesky.cz/d/2849796

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz