« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Vyhláška o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o místních poplatcích
Úřední deska - Vyhláška o místních poplatcích - Oficiální stránky Města Bečov nad TeplouVyhláška o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška města Bečov nad Teplouč.1/2004  o místních poplatcích
     Městské zastupitelstvo města Bečov nad Teplou vydalo dne 20.9.2004  podle ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku <.>
ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení
Čl.1
1.Město Bečov nad Teplou zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,c) poplatek za užívání veřejného prostranství,d) poplatek ze vstupného,e) poplatek z ubytovací kapacity 2. Výkon správy místních poplatků provádí městský úřad v Bečově nad Teplou (dále jen "správce poplatku").Na řízení o  poplatcích se vztahuje zákon č.337/1992 Sb <.>,o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisu,není-li zákonem č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve  znění pozdějších předpisů,stanoveno jinak <.>
ČÁST DRUHÁ HLAVA I
Čl.3 Poplatník
    Poplatek ze psa platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu města Bečov nad Teplou <.>
Čl.4 Oznamovací povinnost
1.Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti,tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba,která je od placení poplatku podle zákona o  místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena.Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost,která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození,a do  15 dnů ode dne...

Načteno

edesky.cz/d/2849783


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz