« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Dodatek č. 3 smlouva Subterra a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č. 3 smlouva Subterra a.s.
; ' f./
<br> Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo &.smlouvy zhotovitele 1802097 uzavřené dne 18.6.2018
<br> Název stavby: „Přístavba základní školy v Praze - Lipencích"
<br> číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: 1802097
<br> Níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavřely:
<br> Městská část Praha - Lipence
<br> se sídlem: K Obci 47,155 31 Praha - Lipence IČ: 00241431 DIČ: 0200241431 Osoby oprávněně zastupovat objednatele ve věcech smluvních:.lng.XXXXX XXXXX,starostka městské části Praha — Lipence,tel:XXXXXXXXX,email: karin.tvrda©mclipence.cz.Osoby oprávněně zastupovat objednatele ve věcech technických a převzetí dila:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,tel : XXX XXX XXX,email: |tmstavebni©seznamcz bankovní spojení: 500553998/0800,vedený u Česká spořitelna,a.s <.>
<br> dále XXX XXXX <.>,Objednatel“ na straně jedné
<br> X.Subterraa.s <.>
<br> se sídlem: Koželužská 2246/55,Libeň,180 00 Praha 8 zapsaná v obchodní m rejstříku.spisová zn.B 1383,vedeném Městským soudem v Praze zastoupena: lng.Petrem Kajerem,ředitelem divize 2,na základě plné moci ze dne 04.01.2017 IČ: 453 096 12 DIČ: CZ453 096 12 bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.č.ú.: 4001 -081 6021 103/0300 Osoby oprávněně k jednání: o ve věcech smluvních: Ing.XXXX XXXXX,ředitel divize X.ve věcech technických,včetně realizace a předání díla: Ing.XXXX XXXXX,vedoucí projektu o ve věcech vedení stavebního deníku: Ing.XXXX XXXXX,vedoucí projektu
<br> dále XXX XXXX „Zhotovitel" na straně druhé
<br> tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.1802097 (dále jen „smlouva“) ze dne 18.6.2018.Smluvní strany po vzájemné dohodě,a v souladu s článkem XIV.bod 14.6 smlouvy,deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.3,nově upravit následující smluvní ujednání <.>
<br> Článek |.1.Timto dodatkem č.3 se mění níže uvedené Články předmětné smlouvy:
<br> Za prvé:
<br> Článek ||.PŘEDMĚT SMLOUVY o DÍLO odst.2.1.se doplňuje o nový závazek zhotovitele pro objednatele spočívající v:
<br> Provedení více prací dle odsouhlasených změnových listů č.11; ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz