« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Návrh -Závěrečný účet Pomalší za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkumu-smo.pdf
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 87500120181jaho| stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> Mrovoíného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší.IČO 62536443
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 27.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání 20.února 2019jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší za rok 2018 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 30.10.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.42012904 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.6661201810EKO-PR dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXX - předseda
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX - sekretář Bc.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj-jihoceský.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených v (j 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivo...
zaverecny-ucet-smo241812895.pdf
Svazek měst a obcí regionu Pomalší <,>
Nám.J.Gurreho 2,373 24 Římov IČO: 625 36 443 tel: 387 987 236
<br> Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2018
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> platných předpisů)
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje uvedeny v tis.Kč)
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy
<br> Neinvest.transfery ze SR 0,000 1 486,913 1 486,913
<br> Neinvest.transfery od obcí 865,590 576,590 576,590
<br> Neinvest.transfery od krajů 0,000 237,000 237,000
<br> Neinvest.Transfery od
<br> mezinár.institucí
<br>
<br> 0,000
<br>
<br> 253,807
<br>
<br> 253,807
<br> Investiční transfery od obcí 167,460 3 157,460 3 157,460
<br> Příjmy z poskytování služeb a
<br> výrobků
<br>
<br> 11,000
<br>
<br> 11,000
<br>
<br> 0,000
<br> Příjmy z úroků 0,070 0,070 0,001
<br> Převody z rozpočtových účtů 0,000 0,000 1 543,816
<br> Příjmy celkem 1 044,120 5 722,840 7 255,587
<br>
<br> Výdaje
<br> Kultura – propag.materiál 10,000 10,000 0,000
<br> Budovy,XXXX a stavby X,XXX XX XXX,XXX XX 746,635
<br> Drobný hmotný dl.majetek 0,000 359,455 357,372
<br> Opravy a udržování 5,000 5,000 0,000
<br> Mzdové náklady 61,460 254,460 253,316
<br> Poradenské služby 150,000 150,000 35,000
<br> Ostatní služby 61,500 250,600 243,173
<br> Nákup materiálu 0,000 66,000 65,815
<br> Neinvest.transfery nezisk.org.162,500 165,500 165,500
<br> Služby peněžních ústavů 1,000 24,550 24,492
<br> Převody vlastním rozpočt.účtů 0,000 0,000 1 543,816
<br> Stroje,přístroje a zařízení 0,000 102,000 101,035
<br> Invest.transfery do zahraničí 330,310 164,603 164,603
<br> Výdaje celkem 781,770 12 403,081 13 700,757
<br> Financování -262,350 6 680,241 6 455,170
<br> Saldo příjmy a výdaje 262,350 -6 680,241 -6 455,170
<br> Hospodářský výsledek -6 455,170
<br>
<br> Hospodářský výsledek –6 455 170,- Kč vznikl z důvodu výstavby vyhlídkové rozhledny na
<br> Hradišťském vrchu u Kaplice (v rámci projektu ATCZ...
vykaz-zisku-a-ztraty-smo.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek měst a obcí Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J.Gurreho 2,373 24 Římov
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 14:26
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 634 783,91 1 220 100,26
<br> I.Náklady z činnosti 1 304 681,37 925 467,60
<br> 1.Spotřeba materiálu 65 815,00501
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 2 100,00
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 282 628,10518 328 739,60
<br> 13.Mzdové náklady 211 606,00521 240 586,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 48 960,00524 57 120,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 318 264,00551 284 088,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 357 372,27558 11 542,00
<br> 36.Ostatní náklady z ...
rozvaha-smo.pdf
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Svazek měst a obcí Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J.Gurreho 2,373 24 Římov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 14:26
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 1 901 675,55 20 041 155,7421 942 831,29 6 413 807,98
<br> A.Stálá aktiva 1 901 675,55 15 902 708,7017 804 384,25 5 373 303,10
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 199 518,00 113 645,00313 163,00 121 145,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 38 067,0038 067,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 161 451,00 113 645,00275 096,00 121 145,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 702 157,55 15 789 063,7017 491 221,25 5 252 158,10
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 888 672,00 3 917 734,104 806 406,10 2 600 189,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 813 485,55813 485,55028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 871 329,6011 871 329,60 2 651 969,10042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.D...
predvaha-smo.pdf
Zůstatek
<br> DalMá dáti
<br> Počáteční stav Roční obraty Měsíční obraty
<br> Svazek měst a obcí regionu Pomalší KEO-W 1.11.273 / Ucu01
<br> Hlavní kniha (předvaha) analytická
strana:
<br> 28.3.2019
<br> 1 / 3
<br> SU AU Má dáti Dal Má dáti Dal Má dáti Dal
<br> zpracováno:
12/2018
<br> 018 0000 38 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 067,00
<br> 018 38 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 067,00
<br> 019 0000 275 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 096,00
<br> 019 275 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 096,00
<br> 022 0000 3 178 097,00 0,00 1 628 309,10 0,00 1 628 309,10 0,00 4 806 406,10
<br> 022 3 178 097,00 0,00 1 628 309,10 0,00 1 628 309,10 0,00 4 806 406,10
<br> 028 0000 456 113,28 0,00 357 372,27 0,00 357 372,27 0,00 813 485,55
<br> 028 456 113,28 0,00 357 372,27 0,00 357 372,27 0,00 813 485,55
<br> 042 0100 1 023 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 023 660,00
<br> 042 0200 1 628 309,10 0,00 101 035,00 1 628 309,10 0,00 1 628 309,10 101 035,00
<br> 042 0300 0,00 0,00 10 746 634,60 0,00 2 002 127,14 0,00 10 746 634,60
<br> 042 2 651 969,10 0,00 10 847 669,60 1 628 309,10 2 002 127,14 1 628 309,10 11 871 329,60
<br> 052 0300 0,00 0,00 70 785,00 70 785,00 0,00 0,00 0,00
<br> 052 0,00 0,00 70 785,00 70 785,00 0,00 0,00 0,00
<br> 078 0000 - 38 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 38 067,00
<br> 078 - 38 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 38 067,00
<br> 079 0000 - 153 951,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 7 500,00 - 161 451,00
<br> 079 - 153 951,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 7 500,00 - 161 451,00
<br> 082 0000 - 577 908,00 0,00 0,00 310 764,00 0,00 310 764,00 - 888 672,00
<br> 082 - 577 908,00 0,00 0,00 310 764,00 0,00 310 764,00 - 888 672,00
<br> 088 0000 - 456 113,28 0,00 0,00 357 372,27 0,00 357 372,27 - 813 485,55
<br> 088 - 456 113,28 0,00 0,00 357 372,27 0,00 357 372,27 - 813 485,55
<br> 0 5 373 303,10 0,00 12 904 135,97 2 374 730,37 3 987 808,51 2 303 945,37 15 902 708,70 0,00
<br> 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 231 0100 8 730 124,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00...
fn-2-12m-smo.pdf
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Svazek měst a obcí Pomalší Náměstí J.Gurreho 2,373 24 Římov
<br> 625364432018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 486 912,73 1 486 912,730,00 100,00
<br> 0000 865 590,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 576 590,00 576 590,0066,61 100,00
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 237 000,00 237 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004152 Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.org.a práv.os.253 807,29 253 807,290,00 100,00
<br> 0000 167 460,004221 Investiční přijaté transfery od obcí 3 157 459,50 3 157 459,501 885,50 100,00
<br> 1 033 050,00 5 711 769,52 5 711 769,520000 * 552,90 100,00
<br> 1 033 050,00 5 711 769,52 5 711 769,52000 ** 552,90 100,00
<br> 3392 1 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 1 000,00 1 000,00 0,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 0,00 0,00
<br> 1 000,00 1 000,00 0,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 0,00 0,00
<br> 3639 10 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 0,000,00 0,00
<br> 10 000,00 10 000,00 0,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 0,00 0,00
<br> 10 000,00 10 000,00 0,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 0,00 0,00
<br> 6310 70,002141 Příjmy z úroků (část) 70,00 0,821,17 1,17
<br> 70,00 70,00 0,82Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 1,17 1,17
<br> 70,00 70,00 0,82Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 1,17 1,17
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 1 543 815,630,00 0,00
<br> 0,0...

Načteno

edesky.cz/d/2839933

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz