« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Příloha č.2 návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha 12-18
Licence: DF3U XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00665151
Název: Obec Masojedy 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 18 202 147,93  1 344 262,96  16 857 884,97  17 093 672,70 
<br> A.Stálá aktiva 13 246 528,97  1 344 262,96  11 902 266,01  11 978 210,01 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 20 020,50  20 020,50     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 20 020,50  20 020,50     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 13 226 508,47  1 324 242,46  11 902 266,01  11 978 210,01 
<br> 1.Pozemky 031 9 445 589,49    9 445 589,49  9 445 589,49 
<br> 2.Kulturní předměty 032 23 500,00    23 500,00  23 500,00 
<br> 3.Stavby 021 3 248 535,52  815 915,00  2 432 620,52  2 508 528,52 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 14 000,00  13 444,00  556,00  592,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 494 883,46  494 883,46     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 06...
Výkaz zisku a ztráty 12-18 (1)
Licence: DF3U XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00665151
Název: Obec Masojedy 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 1 659 571,46  163 021,00  1 417 686,16  179 145,00 
<br> I.Náklady z činnosti 1 623 997,26  163 021,00  1 368 601,36  179 145,00 
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 51 374,90  6 640,50  36 439,00  10 789,00 
<br> 2.Spotřeba energie 502 42 696,00    44 532,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 316 779,00  19 078,00  93 046,00   
<br> 9.Cestovné 512 7 040,00    6 950,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 15 302,00    17 068,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 309 001,68  137 302,50  239 116,36  168 356,00 
<br> 13.Mzdové náklady 521 631 828,00    572 346,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 108 675,00    98 252,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 917,00    813,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 9 396,00    8 988,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 35 760,58    18 061,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 22.01.2019 18h50m44s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DF3U XCRGUVXA ...
Příloha 12-18
Licence: DF3U XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00665151
Název: Obec Masojedy 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách. 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč V roce 2018 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné
dlouhodobé finanční investice. Žádný bezúplatně předaný majetek státem. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je
rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2018 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Zásoby vlastní
výroby (vytěžené dřevo) je oceňováno na základě předpokládané prodejní ceny za příslušný artikl <.>
<br> 22.01.2019 18h55m40s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: DF3U XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky    
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z trans...
Fin 2-12M 12-18
Licence: DF3U XCRGBA1A / A1A (01012018 / 01012018)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Masojedy 
Masojedy 27
<br> 282 01  Masojedy
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 250 000,00  277 000,00  276 950,48 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00  6 000,00  5 868,80 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 22 000,00  22 000,00  24 301,02 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 220 000,00  220 000,00  211 563,57 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 000,00  30 000,00  23 750,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 373 450,00  524 450,00  523 993,55 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
4 000,00  4 000,00  1 933,80 
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom <.>
odpadu
<br> 65 600,00  65 600,00  64 813,00 
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 1 750,00  1 750,00  2 100,00 
0000 1361 Správní poplatky 300,00  300,00  300,00 
0000 1381 Daň z hazardních her 4 500,00  4 500,00  6 097,02 
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.1 500,00  1 500,00  3,99 
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 220 000,00  220 000,00  211 810,77 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   26 112,00  26 112,00 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00  60 900,00  60 900,00 
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí      
0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně   1 444,00  1 444,00 
<br> 0000 Bez ODPA 1 260 000,00  1 465 556,00  1 441 942,00 
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 245,00  13 245,00  13 245,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/2838775

Meta

Pronájem   Prodej   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz