« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva 25.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 25.3.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 25.3.2019
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Program jednání: X.Úvod
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> _t—J
<br> Schvalování závěrečného účtu za rok 2018 Schvalování účetní závěrky za rok 2018 Různé
<br> Diskuze
<br> HP“?FĚ“
<br> Závěr
<br> nd.!.j: Úvod Starostka přivítala přítomné.konstatovala.že zastupitelstvo obce je usnášení schopné & seznámila přítomné S programem <.>
<br> ZO schvaluje program jednání Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 gril): Roznočrové opgrřem'č'.3 Výdaje souvisí s pořízením plechové garáže — stavby,ještě se bude pořizoval podlaha.Změna je v rámci paragrafů.Rozpočtové opatřeníje vyrovnané.ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3 Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> adJJ: Schvalování závěrečného úča za rok 2018
<br> Dne 5.2.2018 bylo na obcí provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 „ závěr — nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Následně byl vypracován návrh závěrečného účtu a zveřejněn.V průběhu vyvěšení na obec nebyla přijala žádná připomínka.ani pozměňující návrh.Starostka seznámila přítomné s obsahem návrhu závěrečného účtu a kjednotlívym sestavám vždy navrhla.aby se přítomní vyjádřili.Na závěr byl přečten návrh usnesení.Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 spolu s návrhem závěrečného účtu za rok 20 | 8 <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2018 dle předloženého návrhu závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 - bez výhrad <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> od.4.: Schvalování áčetm'závěrk !
<br> Zastupiteistvu byla předložena účetní závěrka za rok 2018,tj.Výkaz zisku a ztrát,Rozvaha...

Načteno

edesky.cz/d/2838435

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz