« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy silničního provozu 13.14.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy silničního provozu 13.14.4.2019
NAŠE ZN VYŘIZUJE TEL.: E-MAIL: mĚsrsrÝ ÚŘao HoŘlcE.Odbor dopravy náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508 19 Hořice MUHC-DOI3420|DZ-06/2019/Ry r XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX rybackova@horice.org -X oK XXXXXX XXXXXX Králové,z.s.lC: XXX XX XXX Nad RybnÍky 205314 500 08 Hradec Králové LJ DATUM 05.03.2019 VEŘEJtrtÁ wHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Hořice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici ll.a lll.třídy,místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle $ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zmpnách někteých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o silničním provozu"),podle ustanovení s 77 odst.1 písm.c) citovaného zákona a s 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů na základě písemné Žádosti od Žadatele _ oK XXXXXX XXXXXX Králové,z.s <.>,lc: XXX XX 978,Nad Rybniky 205314,500 08 Hradec Králové,ze dne 18.02.2019 a po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územní odbor Jičín,dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení $ 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 sb',a vyhlášky č,<.> 29412015 Sb,<.> stanoví přechodnou Úpravu provozu na silnici III/32535' lll/32536 a lll,l32540 Boháňka dle TP 66,<,> Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" Důvod: "Republikový závod v orientaěním běhu" Termín: 13.04.2019 od 18:00 hod - 14.04.2019 do í5:00 hod nnĚsrsxÝ ÚŘno noŘtce,ruÁuĚsrÍ.ltŘÍno z pooĚgRAo 342,50819 HoŘlcE TEL.: +420 492 105 11'1,E_MAIL:E-PoDATELNA@HoRICE.oRG,to oRrovÉ scnnÁrury: 247bzdz osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: XXX XXXXXX,člen oK XXXXXX XXXXXX Králové,tel.XXX XXX XXX Další podmínky: X) Dopravní značení,případně dopravní zařízení,provedte dle přiloŽeného situačního plánku a podle podmínek ...

Načteno

edesky.cz/d/2831015

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz